Home / ข่าวทั่วไทย / ใครมีสิทธิ์ได้บ้างดู ครม.อนุมัติจ้างงานทุกตำบลเงินเดือน 15,000 บ าท

ใครมีสิทธิ์ได้บ้างดู ครม.อนุมัติจ้างงานทุกตำบลเงินเดือน 15,000 บ าท

มีรายงานว่านายอนุชาบูรพชัยศรีโฆษกประจำสำนักนายกฯ ได้เปิดเผยว่าที่ประชุมคณะรัฐมนตรีวันนี้เห็นชอบโครงการยกระดับเศรษฐกิจ และสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ(1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย)ของกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมภายในกรอบวงเงิน

10,629.600 ล้านบาท แบ่งออกเป็นค่าจ้างงาน 60,000 อัตรางบประมาณ 7,920 ล้านบาท และค่าใช้จ่ายสำหรับดำเนินโครงการ/กิจกรรมที่จะเข้าไปดำเนินการในพื้นที่ 3,000 ตำบล
จำนวน 2,400 ล้านบาท (800,000 บาท/ตำบล) และค่าบริหารจัดการโครงการ 309.600 ล้านบาท เพื่อให้เกิ ดการจ้างงานประชาชนทั่วไปบัณฑิตจบใหม่

นักศึกษา รวม 60,000 ราย ทั้งนี้ กลุ่มเป้าหมายสามารถเป็นผู้ที่ได้รับเงินช่วยเหลือเยียวยาจากมาตรการของภาครัฐที่ผ่านมาได้ เเต่จะต้องไม่เป็นบุคคลที่ได้รับจ้างงานภายใต้แผนงาน โครงการที่มีจุดเน้นเกี่ยงกับการจ้างงานในเเนผนฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมที่คณะรัฐมนตรีได้อนุมัติไปแล้ว โดยจะดำเนินการผ่านกิจกรรมต่างๆดังนี้

1.การจ้างงานตำบลละ 20 คน (จ้างนักศึกษา/บัณฑิตจบใหม่/ประชาชนทั่วไป)

เพื่อดำเนินกิจกรรมได้แก่การวิเคราะห์ข้อมูลการเฝ้าระวังประสางานและติดตาม สถานการณ์การการจัดทำข้อมูลราชการในพื้นที่เป็นข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ การจ้างงานเพื่อการพั ฒาสัมมาชีพและสร้างอาชีพใหม่การสร้างและพัฒนา (Creative Economy) การนำองค์ความรู้ไปช่วยบริการชุมชนและการส่งเสริมด้านสิ่งแวดล้อม การพัฒนาทักษะอาชีพใหม่และการถ่ายทอดองค์ความรู้เทคโนโลยีและนวัตกรรม

2.การสนับสนุนการดำเนินโครงการ/กิจกรรมตามรูปแบบกิจกรรมที่จะเข้าไปดำเนินการในพื้นที่ที่สถาบัน

อุดมศึกษารับผิดชอบตามบริบทของพื้นที่ให้แก่ชุมชน 3,000 ตำบลได้แก่การพัฒนาสัมมาชีพและการสร้างอาชีพใหม่(ยกระดับสินค้าโอทอป/อาชีพอื่นๆ)การสร้า งและพัฒนา Creative Economy(การยกระดับการท่องเที่ยว) การนำองค์ความรู้ไปช่วยบริการชุมชน(Health Careเทคโนโลยีด้านต่างๆ)และการส่งเสริมด้านสิ่งแวดล้อม Circular Economy(การเพิ่มรา ยได้หมุนเวี ยนให้แก่ชุมชน)

3.สนับสนุนการบริหารจัดการและการดำเนินการของ(National System Integrato)

และ(Regional System Integrator)และการดำเนินการของ System Integrator เพื่อบูรณาการโครงการและข้อมูลในภาพรวมของการดำเนินการ โดยสำหรับกลุ่มเป้าหมายได้แก่
-ประชาชนทั่วไปเป็นประชาชนในพื้นที่หรือใกล้เคียงที่ว่างงานและไม่ได้รับค่าตอบแทน ค่าจ้างจากหน่วยงานอื่นของภาครัฐและเอกชน จ้างในอัตรา 9,000 บาทต่อเดือน

-บัณฑิตจบใหม่ที่สำเร็จการศึกษาไม่เกิน 3 ปี และมีความรู้ความสามารถที่ตรงต่อภารกิจในการปฏิบัติงาน จ้างในอัตรา 15,000 บาทต่อเดือนและนักศึกษาหรือผู้ที่อยู่ระหว่าง การศึกษาในระดับอุดมศึกษาอาชีวศึกษาจากสถาบันการศึกษาต่างๆ และมีความรู้ความสามารถที่ตรงต่อภารกิจในการปฏิบัติงาน โดยจ่างในอัตรา 5,000 บาทต่อเดือน โดยผลที่คาดว่าจะได้รับคือเกิดการฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมในพื้นที่ตามปัญหาและความต้องการของชุมชน ส่งผลต่อการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมของตำบลเป้าหมาย เกิดการจ้างงานที่ตอบสนองต่อการฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมในพื้นที่

และเกิดเครื อข่ายความร่วมมือในการพัฒนาและฟื้นฟูเศร ษฐกิจและสังคมในพื้นที่ระหว่ างสถาบันอุดมศึกษาและชุมชน ทั้งนี้โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรียังเผยว่า อว.จะดำเนินการจ่ายค่าจ้างผ่านบัตรประจำตัวประชาชน 13 หลัก และมีการเชื่อมโยงข้อมูลการจ้างงานกับแพลตฟอร์มแรงงาน(Labour Platform) ของกระทรวงแรงงาน เพื่อป้องกันไม่ให้กลุ่มเป้าหมายของโครงการ ฯ

ซ้ำซ้อนกับโค รงการ/มาตรการอื่นๆ ของภาครั ฐทั้งหมดต่อไป.

ที่มา:phurlenlen

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *