Home / ข่าวทั่วไทย / แค่มีบัญชีออมสินยืมเงินออมสิน 50,000 ผ่อนเดือนละ 1000 บ. ผ่อนชำระ 36 งวด

แค่มีบัญชีออมสินยืมเงินออมสิน 50,000 ผ่อนเดือนละ 1000 บ. ผ่อนชำระ 36 งวด

เป็นอีกหนึ่งโครงการดีๆจากธนาคารออมสินที่ช่วยบรรเทาความเดือดร้อนจากสถานการณ์นี้ โดยการปเปิดให้เงินกู้ยืมเงิน ออมสิน 50,000 ผ่อนเดือนละพันกว่าบาทสำหรับเงื่อนไขเงินกู้ ยืมเงินฉุกเฉินรอบที่สองของธนาคารออมสินสินเชื่อช่วยประชาชนที่มีรายได้ประจำ ผู้ได้รับผลกระทบจากการสถานการณ์นี้ให้กู้ราย

ละไม่เกิน 50,000 บาท ดอกเบี้ย 0.35% ต่อเดือนผ่อนชำระ 3 ปี

ธนาคารออมสิน

คุณสมบัติผู้กู้ยืมเงิน

สัญชาติไทยมีอายุครบ 20 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป และเมื่อรวมอายุผู้กู้กับระยะเวลาที่ชำระเงินกู้ต้องไม่เกิน 65 ปี

ผู้มีรายได้ประจำ แต่มีรายได้ลดลงหรือขาดรายได้เนื่องจาก

ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์นี้เช่นพนักงานบริษัทในอุตสาหกรรมท่องเที่ยวหรือธุรกิจบริการ

และอุตสาหกรรมที่เกี่ยวเนื่องเป็นต้น

เป็นผู้ที่มีถิ่นที่อยู่แน่นอนมีสถานที่ประกอบอาชีพสามารถติดต่อได้

เป็นผู้ฝากเงินประเภทเผื่อเรียกของธนาคาร

มีการตรวจสอบรายได้จากกรมสรรพากร(ถ้ามี)

เงื่อนไขสินเชื่อผู้กู้ยืมเงิน

ให้กู้ตามความจำเป็นและความสามารถในการชำระคืน ไม่เกินรายละ 50,000 บาท

อัตราดอกเบี้ยคงที่(Flat Rate)ร้อยละ 0.35 ต่อเดือน

ต้องมีหลักประกัน(บุคคลค้ำประกัน 1-2 คน หรือหลักประกันประเภทอื่นที่ธนาคารกำหนด)

ระยะเวลาชำระคืนเงินกู้ยืมและดอกเบี้ยไม่เกิน 3 ปี

ผ่อนชำระ 36 งวด ชำระเงินต้นและดอกเบี้ยเป็นรายเดือนโดยหักเงินชำระจากบัญชีเงินฝากของผู้กู้

ระยะเวลาอนุมัติเงินกู้และจัดทำสัญญาสิ้นสุดวันที่ 30 ธันวาคม 2563

หรือจนกว่าจะครบวงเงินโครงการจำนวน 20,000 ล้านบาท

ทั้งนี้ใครที่ต้องการกู้เงินกับทางธนาคารออมสินสามารถทำเรื่องกู้ยืมเงินได้เลย

หากเข้าเงื่อนไขตามที่ทางธนาคารกำหนด

ที่มา:phurlenlen

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *