Home / ข่าวทั่วไทย / เงินเหลือ สินเชื่อพิเศษ ธนาคารออมสิน สำหรับผู้มีอาชีพอิสระและผู้มีรายได้ประจำ

เงินเหลือ สินเชื่อพิเศษ ธนาคารออมสิน สำหรับผู้มีอาชีพอิสระและผู้มีรายได้ประจำ

สินเชื่อเพื่อเป็นค่าใช้จ่าย สำหรับผู้มีอาชีพอิสระ/ผู้มีรายได้ประจำ ที่ได้รับผลกระทบจากไวรัสโคโรน่า (COVID-19) (โครงการสินเชื่อพิเศษเพิ่มเติม)สินเชื่อพิเศษเพื่อ ประชาชนฐานรากเเละบุคคลทั่วไป > สินเชื่อเพิ่มเติม สถานะ ยังมีวงเงินคงเหลือ รายละเอียดของโครงการ

วัตถุประสงค์:เพิ่มสภาพคล่องชั่วคราวในการดำรงชีวิตเเก่ประชาชนที่มีรายได้ประจำที่ได้รับผลกระทบจากไวรัสโคโรนา

กลุ่มเป้าหมาย:ประชาชนที่มีรายได้ประจำเเต่มีรายได้ลดลงหรือขาดรายได้เนื่องจากได้รับผลกระทบจากโคโรนา

อัตราดอกเบี้ย:ร้อยละ 0.35 ต่อเดือน

วงเงิน:ไม่เกินรายละ 50,000 บาท

ระยะเวลา:ยื่นขอสินเชื่อเเละทำนิติกรรมเเล้วเสร็จ ภายใน 30 ธ.ค. 63 หรือจนกว่าจะครบกรอบวงเงินโครงการเเล้วเเต่อย่างใดอย่างหนึ่งจะถึงก่อน

ผู้สนใจสามารถเข้าไปลงทะเบียนได้ที่เว็บไซต์ธนาคารออมสิน คลิกที่นี่

ที่มา:phurlenlen.com

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *