Home / ข่าวทั่วไทย / ข่าวดี ธนาคารแห่งประเทศไทย เปิดตัวทางด่วนแก้หนี้ ช่วยลูกหนี้ที่จ่ายเงินไม่ไหว ลงทะเบียนด่วน

ข่าวดี ธนาคารแห่งประเทศไทย เปิดตัวทางด่วนแก้หนี้ ช่วยลูกหนี้ที่จ่ายเงินไม่ไหว ลงทะเบียนด่วน

เรียกว่าเป็นอีกหนึ่งข่าวดีสำหรับคนที่จ่ายหนี้ไม่ไหว เพราะตอนนี้ธนาคารแห่งประเทศไทย

เปิดตัวทางด่วนแก้หนี้ ช่วยลูกหนี้ที่จ่ายเงินไม่ไหว เป็นอีกหนึ่งทางออกเลยค่า เนื่องจาก วันที่ 20 สิงหาคม 2563 ศูนย์คุ้มครองผู้ใช้บริการทางการเงิน ธนาคารแห่งประเทศไทย เปิดช่องทาง “ทางด่วนแก้หนี้” เพื่อเป็นช่องทางสำหรับประชาชนและธุรกิจรายย่อยที่ต้องการปรับปรุงเงื่อนไขการชำระหนี้ ซึ่งได้ติดต่อสถาบันการเงินไปแล้ว แต่ข้อเสนอที่ได้รับยังไม่สามารถที่จะจ่ายได้ ให้แจ้งความประสงค์ผ่านทางด่วนแก้หนี้ จากนั้น ธนาคารแห่งประเทศไทย จะเป็นตัวกลางประสานให้ โดยจะส่งข้อมูลไปยังผู้ให้บริการหรือหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้อง เพื่อพิจารณาให้ความช่วยเหลือต่อไป โดยท่านที่สนใจสามารถกรอกยื่นคำขอแก้หนี้ผ่านทาง ทางด่วนแก้หนี้ โดยทำตามขั้นตอนต่อไปนี้…

3.กรอกชื่อ – นามสกุล/ชื่อนิติบุคคล(บริษัท ห้างหุ้นส่วน องค์กร)

4.เลือกประเภทรหัสอ้างอิงบุคคล/นิติบุคคล มีให้เลือก 3 ประเภท

ได้แก่ เลขบัตรประจำตัวประชาชน, เลขที่หนังสือเดินทาง และ เลขที่จดทะเบียนนิติบุคคล จากนั้นกรอกเลขประจำตัวให้ครบถ้วน

5.กรอกเบอร์โทรศัพท์มือถือ และอีเมลหากไม่มีอีเมลให้เว้นช่องอีเมลไป

ใครสนใจลองเข้าไปลงทะเบียนกันดูนะคะ

อ่านต่อได้ที่ https://board.postjung.com/1244177

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *