Home / ข่าวทั่วไทย / ครม อนุมัติโครงการ ช้อปดีมีคืนวงเงิน 30000

ครม อนุมัติโครงการ ช้อปดีมีคืนวงเงิน 30000

เป็นอีกหนึ่งโครงการที่ทางคณะรัฐมนตรี อนุมัติโครงการ ช้อปดีมีคืน ให้ได้เป็นส่วนลดหย่อนภาษีปี 2563 วงเงิน 30,000 บาท

คาดกระตุ้นเงินหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจ 111,000 ล้านบาท นายอนุชา บูรพชัยศรี โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี្เปิดเผยว่า คณะรัฐมนตรี(ครม.)อนุมัติโครงการ ช้อปดีมีคืน ตามที่กระทรวงการคลังเสนอ្โดยมีรายละเอียดดังนี้ โครงการช้อปดีมีคืน เป็นการลดหย่อนภาษี เงินได้บุคคลธรรมดาในปีภาษี 2563្ที่ซื้อสินค้าและบริการให้แก่ผู้ประกอบการจดทะเบียนตามจำนวนที่จ่ายจริง แต่รวมกันไม่เกิน 30,000 บาท เริ่มตั้งแต่วันที่ ‪23 ต.ค.-31ธ.ค.2563

คาดว่ากลุ่มเป้าหมายคือกลุ่มผู้เสียภาษีในระบบ ที่จะเข้าใช้สิทธิ ในโครงการฯประมาณ 3.7 ล้านคน្รัฐจะสูญเสียรายได้ 14,000 ล้านบาท มีเงินหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจ 111,000 ล้านบาท ส่งผลต่อการบริโภคในประเทศ และกระตุ้นการเติบโตของจีดีพี ประมาณ 0.30% หากใครต้องการใช้สิทธิลดหย่อนภาษีตามโครงการช้อปดีมีคืน ต้องไม่ร่วมโครงการคนละครึ่ง หรือต้องเลือกโครงการใดโครงการหนึ่ง

เงื่อนไขมาตรการช้อปดีมีคืน กำหนดให้ผู้ที่จะได้รับสิทธิ์ต้องซื้อสินค้าและบริการจากผู้ประกอบการที่จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม สามารถนำใบเสร็จมาหักลดหย่อนภาษีได้ตามจำนวนที่จ่ายจริง รวมแล้วไม่เกิน 30,000 บาทต่อคน ทั้งนี้โครงการนี้ เป็นโครงการที่สามารถรับส่วนลดหย่อนภาษีปี 2563 วงเงิน 30,000 บาทต่อคน เพื่อกระตุ้นเศรฐกิจในช่วงนี้ เริ่มตั้งแต่วันที่ ‪23 ต.ค.-31ธ.ค.2563

ที่มา:sanjuans.net

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *