Home / ข่าวทั่วไทย / กสิกร ให้ยืมเงิน 20,000 ผ่อนยาว 60 เดือน รายได้น้อยกู้ได้

กสิกร ให้ยืมเงิน 20,000 ผ่อนยาว 60 เดือน รายได้น้อยกู้ได้

เรียกว่าเป็นอีกหนึ่งสินเชื่อสำหรับคนมีรายได้น้อยซึ่งหลายคนบอกว่ากู้ได้ง่ายมากๆ สำหรับสินเชื่อของกสิกรที่ออกสินเชื่อ ให้ยืมเงิน 20,000 ผ่อนยาว 60 เดือน รายได้น้อยกู้ได้ สินเชื่อเงินให้กู้ยืมจาก ธนาคาร กสิกรไทย ที่ได้ปล่อยบริการสินเชื่อเงินให้กู้ยืมที่มีชื่อว่าสินเชื่อบุคคลสวัสดิการหักนำส่งกสิกรไทยโดยให้วงเงินกู้ยืมสูงสุด 5 เท่าของราย และยังสามารถเลือกผ่อนชำระไปนานถึง 60 เดือน พร้อมอัตราดอกเบี้ยพิเศษสำหรับผู้ที่รับเงินเดือนผ่านทาง ธนาคาร กสิกรไทย ซึ่งหากผู้กู้มีรายได้น้อยเงินเดือน 7,500 บาท ก็สามารถ

รายละเอียด สินเชื่อเงินให้กู้ยืม กสิกร

ดอกเบี้ยต่ำพิเศษ

-สำหรับหน่วยงานที่มีบันทึกข้อตกลงกับธนาคาร

วงเงิน สินเชื่อเงินให้กู้ยืม กสิกร

-ขั้นต่ำ 6,000 บาท

-สูงสุด 5 เท่าของรายได้ และไม่เกิน 1,500,000 บาท

-พิเศษ สำหรับผู้มีบัญชีเงินเดือนผ่านธนาคารกสิกรไทย วงเงินสูงสุด 7 เท่าของรายได้

ระยะเวลาผ่อนชำระ สินเชื่อเงินให้กู้ยืม กสิกร

-วงเงินกู้ตั้งแต่ 6,000 – 20,000 บาท เลือกผ่อนชำระได้ 12, 18 หรือ 24 งวด

-วงเงินกู้ตั้งแต่ 20,001 – 1,500,000 บาท เลือกผ่อนชำระได้ 12, 18, 24, 36, 48 หรือ 60 งวด

ค่าธรรมเนียม/ค่าใช้จ่าย

-ไม่มีค่าธรรมเนียมจัดการให้กู้

-ไม่มีค่าปรับกรณีชำระปิดบัญชีก่อนกึ่งหนึ่งของสัญญากู้

-ค่าอากรแสตมป์ติดสัญญาเงินกู้

รายละเอียดการสมัคร สินเชื่อเงินให้กู้ยืม กสิกร

คุณสมบัติ ผู้สมัคร สินเชื่อเงินให้กู้ยืม กสิกร

-สัญชาติ ไทย

-มีรายได้ประจำต่อเดือนตั้งแต่ 7,500 บาทขึ้นไป

-เป็นพนักงาน/ลูกจ้าง ประจำของบริษัท หรือหน่วยงานต้นสังกัด ที่ได้ทำบันทึกข้อตกลงกับธนาคารกสิกรไทย

-อายุผู้ขอกู้รวมระยะเวลาผ่อนชำระแล้วต้องอยู่ระหว่าง 20-60 ปี หรือไม่เกินอายุเกษียณที่บริษัทกำหนด

-อายุงานไม่น้อยกว่า 6 เดือน (พ้นทดลองงาน)

เอกสารสมัคร สินเชื่อเงินให้กู้ยืม กสิกร

-สำเนาบัตรประชาชนที่เห็นรูปหน้า และเลขทะเบียน 13 หลักชัดเจน

-สำเนาบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ธนาคารกสิกรไทย

-สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ-สกุล(ถ้ามี)

-สลิปเงินเดือน หรือหนังสือรับรองเงินเดือน อายุไม่เกิน 3 เดือน

-เพิ่ม สำเนารายการเดินบัญชีย้อนหลังติดต่อกัน 3 เดือน กรณีใช้หนังสือรับรองเงินเดือน

-เพิ่ม สำเนารายการเดินบัญชีย้อนหลังติดต่อกัน 6 เดือน หรือสำเนาการเสียภาษีเงินได้ 50 ทวิปีล่าสุด กรณีมีรายได้อื่นๆ ที่ได้รับเพิ่มเติมจากการทำงานประจำ(เช่น ค่าคอมมิชชั่น เป็นต้น)

-ไม่ต้องยื่นสลิปเงินเดือน/หนังสือรับรองเงินเดือนกรณีมีบัญชีเงินเดือนผ่านธนาคารกสิกรไทยตั้งแต่ 6 เดือนขึ้นไป(กรณีมีบัญชีเงินเดือนผ่านธนาคารกสิกรไทยน้อยกว่า 6 เดือน ให้ยื่นเอกสารแสดงรายได้ตามปกติ)

การอนุมัติ สินเชื่อเงินให้กู้ยืม ใช้เวลานานเท่าไหร่ ?

-ทราบผลอนุมัติภายใน 7 วันทำการ หลังจากได้รับเอกสารครบถ้วน

สำหรับใครที่สนใจสามารถติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่ธนาคารกสิกรทุกสาขา

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *