Home / ข่าวทั่วไทย / ออมสิน เปิดให้ลงทะเบียนกู้รอบ 2 ยืมเงินได้คนละ 50,000

ออมสิน เปิดให้ลงทะเบียนกู้รอบ 2 ยืมเงินได้คนละ 50,000

เรียกว่าเป็นอีกหนึ่งสินเชื่อที่หลายคนให้ความสนใจเป็นอย่างมาก สำหรับสินเชื่อธนาคารออมสิน ที่ตอนนี้เปิดให้ลงทะเบียนกู้รอบ 2 ยืมเงินได้คนละ 50,000 สินเชื่อเงินให้กู้ยืม จาก ธนาคาร ออมสิน ที่มีชื่อ สินเชื่อเพื่อค้าใช้จ่าย ซึ่งให้กู้ได้ทั้ง ผู้มีอาชีพอิสระ หรือ ผู้มีรายได้ประจำ ที่ได้รับผลกระทบจากโควิด 19(โครงการสินเชื่อพิเศษเพิ่มเติม)ปล่อยให้กู้ สินเชื่อเงินให้กู้ ในรอบ 2 นี้ ทาง ธนาคาร ออมสิน ก็ยังให้ วงเงินในการกู้ สูงสุด ที่ 50000 บาท ต่อราย

อัตราดอกเบี้ย เพียง 0.35 เปอร์เซ็นต์ ต่อเดือน ซึ่งทาง ธนาคาร ออมสิน ได้ เปิดให้ผู้สนใจ บริการ สินเชื่อเงินให้กู้ยืม สำหรับ ผู้มีรายได้ประจำ อีกครั้ง เปิดให้ ยื่นเรื่อง ขอ สินเชื่อเงินให้กู้ยืม ผ่านทาง เว็บไซต์ ออมสิน www.gsb.or.thโดยที่ผู้สนใจ สามารถ ขอ สินเชื่อเงินให้กู้ยืม จาก ธนาคาร ออมสิน ได้ตั้งแต่ บัดนี้ เป็นต้นไป

สินเชื่อเงินให้กู้ยืม ออมสิน สำหรับผู้มีรายได้ประจำ

-วงเงินสูงสุด 50,000 บาท

คุณสมบัติสมัคร สินเชื่อเงินให้กู้ยืม ออมสิน

-สัญชาติไทย มีอายุครบ 20 ปีขึ้นไป เมื่อรวมอายุผู้กู้กับระยะเวลาที่ชำระเงินกู้ต้องไม่เกิน 65 ปี

-ผู้มีรายได้ประจำ แต่มีรายได้ลดลงหรือขาดรายได้เนื่องจากโควิด 19 เช่น พนักงานบริษัทหรือธุรกิจบริการ และอุตสาหกรรมที่เกี่ยวเนื่อง ที่รับผลกระทบ เช่น ตกงาน หรือ ถูกลด เงินเดือน และ ขาดรายได้

-มีถิ่นที่อยู่แน่นอน มีสถานที่ประกอบอาชีพ สามารถติดต่อได้

-เป็นผู้ฝากเงินประเภทเผื่อเรียกของธนาคาร

-มีการตรวจสอบรายได้จากกรมสรรพากร(ถ้ามี)

เงื่อนไข สินเชื่อเงินให้กู้ยืม ออมสิน

ให้กู้ตามความจำเป็นและความสามารถในการชำระคืน
ไม่เกินรายละ 50,000 บาท

-อัตราดอกเบี้ยคงที่(Flat Rate)ร้อยละ 0.35 ต่อเดือน

-ต้องมีหลักประกัน(บุคคลค้ำประกัน 1-2 คน หรือหลักประกัน
ประเภทอื่นที่ธนาคารกำหนด)

-ระยะเวลาชำระคืนเงินกู้และดอกเบี้ยไม่เกิน 3 ปี

-ผ่อนชำระ 36 งวด ชำระเงินต้นและดอกเบี้ยเป็นรายเดือนโดยหักเงินชำระจากบัญชีเงินฝากของผู้กู้

-ระยะเวลาอนุมัติเงินกู้และจัดทำสัญญา สิ้นสุดวันที่ 30 ธันวาคม 2563 หรือจนกว่าจะครบวงเงินโครงการจำนวน 20,000 ล้านบาท

วิธีการขอ สินเชื่อเงินให้กู้ยืม ออมสิน

-ลงทะเบียนผ่าน Web Site ธนาคาร กรอกข้อมูลส่วนตัวที่ธนาคารกำหนด

-ธนาคารจะแจ้งให้มาติดต่อที่สาขา

-ยื่นเอกสารการขอกู้ สินเชื่อเงินให้กู้ยืม ที่สาขา

-ธนาคารพิจาณาเอกสารประมาณ 4-15 วันทำการ ขึ้นอยู่กับหลักประกันและเอกสารคำขอกู้ครบถ้วน

เอกสารใช้ในการขอกู้ ของผู้กู้/ผู้ค้ำประกัน สินเชื่อเงินให้กู้ยืม ออมสิน

1.เอกสารส่วนบุคคล

1.1 สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้าน ใบเปลี่ยนชื่อสกุล (ถ้ามี) ของผู้กู้และคู่สมรส / ผู้ค้ำประกัน

1.2 เอกสารแสดงสถานภาพ เช่น สำเนาใบสำคัญการสมรส (ถ้ามี)

1.3 สำเนาสมุดบัญชีเงินฝากเผื่อเรียกธนาคาร ออมสิน/บัญชีเงินฝากพื้นฐาน ของผู้กู้

2. เอกสารทางการเงิน

2.1 สลิปเงินเดือน/หลักฐานการรับเงินเดือน เดือนล่าสุด ของผู้กู้และผู้ค้ำประกัน กรณีผู้ค้ำประกันไม่ใช่ผู้มีรายได้ประจำ(ประกอบอาชีพอิสระ)สามารถใช้บัญชีรับ-จ่ายย้อนหลัง 3 เดือนโดยอนุโลม

2.2 เอกสารแสดงการเดินบัญชี(Statement)ย้อนหลัง 3 เดือนของผู้กู้ และเดือนล่าสุดของผู้ค้ำประกัน

สำหรับใครที่สนใจสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่:เว็บไซต์ ออมสิน www.gsb.or.th

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *