Home / ข่าวทั่วไทย / ธ.กรุงไทยปล่อยกู้อาชีพอิสระ 150,000 บาท ไม่ใช้หลักทรั พย์มาค้ำประกัน

ธ.กรุงไทยปล่อยกู้อาชีพอิสระ 150,000 บาท ไม่ใช้หลักทรั พย์มาค้ำประกัน

กรุงไทยใจดีปล่อยกู้อาชีพอิสระ 150,000 ไม่ใช้หลักทรัพย์มาค้ำประกัน ถือว่าเป็นข่าวดีมากๆ ที่ทางธนาคารกรุงไทยได้ออกสินเชื่อเงินให้กู้ยืมให้กับอาชีพอิสระ สามารถขอกู้ยืมเงินได้ 150,000 บาท ไปจนถึง 1 ล้านบาท เลยทีเดียว บริการดีๆ จากธนาคารกรุงไทยสินเชื่อเงินให้กู้ยืมที่ให้ยืมสำหรับอาชีพอิสระที่บอกเลยว่าน่าสนใจเอามากๆ ให้วงเงินในการกู้ยืมเงินสินเชื่อได้สุงสุดกว่า 1ล้านบาทและจุดเด่นก็คือไม่ต้องใช้หลักทรัพย์และบุคคลเพื่อค้ำประกันอีกด้วย

แถมยังมีดอกเบี้ยที่ถูกใจเอามากๆ รายละเอียดจะเป็นอย่างไรไปดูกันได้เลย จุดเด่นของสินเชื่อเงินให้กู้ยืมอาชีพอิสระจาก กรุงไทย ให้กู้ยืมได้สูงสุด 5 เท่าของรายได้ต่อเดือนหรือ 150,000 บาท แต่ให้กู้ได้ที่ไม่เกิน 1 ล้าน บาท ไม่จำเป็นต้องมีบัญชีการรับเงินเดือนกับธนาคารกรุงไทยก็ได้ เพียงมีรายได้ต่อเดือนที่ 30,000 บาท ขึ้นไปก็ขอสินเชื่อได้ จุดเด่นๆก็คือไม่ต้องใช้หลักทรัพย์หรือบุคคลมาค้ำประกันอีกด้วย

คุณสมบัติผู้ขอกู้ยืมเงินสินเชื่อ มีรายได้ต่อเดือนที่ 30,000 บาท ขึ้นไปและมีอายุการทำงาน 1 ปี ขึ้นไป หากเป็นเจ้าของกิจการรายย่อยต้องมีรายได้เดือนละ 30,000 บาท ขึ้นไปและมีการเปิดร้านไม่น้อยกว่า 2 ปี ขึ้นไป จะต้องไม่มีประวัติที่เสียหายทางด้านการเงินและไม่มีหนี้สิน เอกสารการสมัครขอสินเชื่อ

สำเนาบัตรประชาช สำเนาทะเบียนบ้าน บัตรประจำตัวพนักงานถ้ามี ต้นฉบับหนังสือรับรองรายได้หรือสลิปเงินเดือนในเดือนล่าสุดหรือต้นฉบับหลักฐานแสดงรายได้ที่น่าเชื่อถือ Statement ในการขอสินเชื่อ

-บุคคล ทั่วไป ที่ทำงานประจำ ให้ใช้ Statement ย้อนหลัง 3 เดือน ขึ้นไป

-เจ้าของ กิจการ รายย่อย ให้ใช้ Statement การดำเนินการ ธุรกิจ ย้อนหลัง 1 ปี ขึ้นไป

และสำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนถ้ามีหรือสำเนาทะเบียนการค้าถ้ามี สามารถยื่นขอสินเชื่อได้ที่ธนาคารกรุงไทยทุกสาขาทั้่วประเทศ

ที่มา:phurlenlen.com

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *