Home / ข่าวทั่วไทย / กรุงไทยปล่ อยกู้อาชีพอิสระวงเงิน150,000 ไม่ต้องค้ำประกัน

กรุงไทยปล่ อยกู้อาชีพอิสระวงเงิน150,000 ไม่ต้องค้ำประกัน

บริการ สินเชื่อเงิน ให้กู้ยืมดีๆ ที่ต้องบอกเลยว่าน่าสนใจมากๆ กับ บริการ สินเชื่อเงินให้กู้ยืม จากทาง ธนาคาร กรุงไทย ที่ได้ปล่อย บริการ สินเชื่อเงินให้กู้ยืมสำหรับผู้มีอาชีพอิสระ

โดยให้วงเงินสินเชื่อเงินให้กู้ยืม สุงสุดที่ 1ล้าน บาท และยังไม่มีหลักทรัพย์ หรือบุคคลมาค้ำประกันดอกเบี้ยแบบถูกใจใครหลายๆ อย่างคนแน่นอน จุดเด่นบริการสินเชื่อเงินให้กู้ยืมอาชีพอิสระ กรุงไทย

-วงเงินสูงสุด 5 เท่าของรายได้ แต่ไม่เกิน 1 ล้านบาท

-ไม่มีบัญชีเงินเดือนกับกรุงไทยก็ทำได้เพียงมีรายได้ 30,000 บาทขึ้นไป

-กู้ง่าย ไม่ต้องมีหลักประกัน หรือคนค้ำประกัน

คุณสมบัติผู้กู้บริการ สินเชื่อเงินให้กู้ยืม อาชีพอิสระ กรุงไทย บุคคลทั่วไปที่มีรายได้ต่อเดือนขั้นต่ำ 30,000 บาท มีอายุงานไม่น้อยกว่า 1 ปี เจ้าของร้านค้ารายย่อยทั่วไป มีรายได้สุทธิขั้นต่ำ เดือนละ 30,000 บาท เปิดร้านมาไม่น้อยกว่า 2 ปี ไม่มีประวัติเสียหายด้านการเงินไม่มีหนี้สินล้นพ้นตัว เอกสารที่ใช้สมัครบริการ สินเชื่อเงินให้กู้ยืมอาชีพอิสระ กรุงไทย

สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน สำเนาทะเบียนบ้าน บัตรประจำตัวพนักงาน(ถ้ามี)ต้นฉบับหนังสือรับรองรายได้ หรือสลิปเงินเดือนล่าสุด หรือต้นฉบับหลักฐานอื่นที่แสดงรายได้ที่เชื่อถือได้
Statement

บุคคลทั่วไปที่มีรายได้ประจำใช้ Statement ย้อนหลังมากกว่า 3 เดือน เจ้าของร้านค้ารายย่อยทั่วไปใช้ Statement ที่ดำเนินธุรกิจ ย้อนหลัง 1 ปี สำเนาหนังสือรับรองการจ ทะเบียน(หากมี)หรือสำเนาทะเบี ยนการค้า(หากมี)เอกสารใบแจ้งยอดบัญชีสินเชื่อบุคคล สินเชื่อบัตรเครดิตเดือนล่าสุด หรือเอกสารอื่นในลักษณะเดียวกัน หากต้องการกู้เพื่อชำระค่าสินเชื่อ

ที่มา:phurlenlen.com

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *