Home / ข่าวทั่วไทย / ออมสิน เปิดช่องให้กู้ 5 หมื่นง่าย ๆ ผ่าน MyMo ปรับเกณฑ์อนุมัติไม่ยุ่งยาก ไม่มีค้ำประกัน

ออมสิน เปิดช่องให้กู้ 5 หมื่นง่าย ๆ ผ่าน MyMo ปรับเกณฑ์อนุมัติไม่ยุ่งยาก ไม่มีค้ำประกัน

เมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน เพจ สำนักประชาสัมพันธ์เขต 1 กรมประชาสัมพันธ์ ได้โพสต์ข้อความระบุว่า ออมสิน เปิดช่องให้กู้ 5 หมื่นง่ายๆผ่าน MyMo ปรับเกณฑ์อนุมัติไม่ยุ่งยาก ไม่มีค้ำประกัน นายวิทัย รัตนากร ผู้อำนวยการธนาคารออมสิน เปิดเผยว่า ธนาคารออมสินอยู่ระหว่างการปรับกฎเกณฑ์การอนุมัติสินเชื่อเสริมพลังฐานราก เพื่อให้อนุมัติสินเชื่อได้ง่ายขึ้น

แต่ยังคงพิจารณาประกอบกับเครดิตบูโรอยู่ ซึ่งสินเชื่อเสริมพลังฐานราก เป็นการปรับปรุงเงื่อนไขมาจากสินเชื่อเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายสำหรับผู้มีรายได้ประจำให้ครอบคลุมประชาชนผู้ประกอบอาชีพทุกกลุ่ม ผ่านการจัดสรรวงเงินรวม 1 หมื่นล้านบาท จากวงเงินเดิมที่เหลืออยู่ 1.8 หมื่นล้านบาท

โดยก่อนหน้านี้ ธนาคารออมสินได้เปิดให้ลงทะเบียนขอสินเชื่อเสริมพลังฐานรากไปแล้ว ผ่านเว็บไซต์ของธนาคารออมสิน แต่เนื่องจากมีผู้แจ้งความประสงค์ขอสินเชื่อจำนวนมากเต็มวงเงิน 10,000 ล้านบาท ธนาคารออมสินจึงชะลอเปิดลงทะเบียนไว้ก่อน เพื่อตรวจสอบคุณสมบัติผู้ขอสินเชื่อ

ภาพจาก สำนักประชาสัมพันธ์เขต 1 กรมประชาสัมพันธ์

โดยหลังจากพิจารณาแล้วพบว่ามีลูกค้าจำนวนหนึ่งที่ไม่ผ่านการอนุมัติสินเชื่อ ทำให้ธนาคารมีวงเงินเหลืออยู่ ออมสินจึงได้เปิดลงทะเบียนให้ประชาชนแจ้งความประสงค์ขอสินเชื่อเสริมพลังฐานรากอีกครั้งผ่านแอพพลิเคชัน MyMo โมบายแบงก์กิ้งของธนาคารออมสิน เมื่อวันที่ 5 พ.ย.63

สำหรับสินเชื่อเสริมพลังฐานรากเป็นการปรับปรุงเงื่อนไขมาจากสินเชื่อเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายสำหรับผู้มีรายได้ประจำ ให้ครอบคลุมประชาชนผู้ประกอบอาชีพทุกกลุ่ม ผ่านการจัดสรรวงเงิน 1 หมื่นล้านบาท จากวงเงินเดิมที่เหลืออยู่ 1.8 หมื่นล้านบาท เพื่อนำมาปล่อยกู้ภายใต้เงื่อนไขที่ผ่อนปรน

โดยสินเชื่อเสริมพลังฐานรากกู้สูงสุดได้ไม่เกินรายละ 50,000 บาท คิดอัตราดอกเบี้ย 0.35 เปอร์เซ็น ต่อเดือน (Flat Rate) ระยะเวลาผ่อนชำระเงินกู้ไม่เกิน 3 ปี ไม่ต้องใช้หลักทรัพย์หรือบุคคลค้ำประกันเงินกู้ อีกทั้งยังปลอดชำระเงินต้นและดอกเบี้ย หรือไม่ต้องชำระเงินงวดใน 6 เดือนแรก

ขอบคุณ สำนักประชาสัมพันธ์เขต 1 กรมประชาสัมพันธ์

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *