Home / ข่าวทั่วไทย / ออมสิน ปล่อยสินเชื่อช่วยใช้หนี้ ให้คนละ 50,000 บาท

ออมสิน ปล่อยสินเชื่อช่วยใช้หนี้ ให้คนละ 50,000 บาท

อีกหนึ่งบริการ สินเชื่อเงินให้กู้ยืม ที่น่าสนใจ สำหรับ ผู้ทีมีปัญหาหนี้นอกระบบ โดยทาง ธนาคาร ออมสิน ไปปล่อย สินเชื่อเงินให้กู้ยืม ตามนโยบายรัฐ ที่ชื่อว่า“สินเชื่อโครงการธนาคารประชาชน เพื่อแก้ไขหนี้นอกระบบ”ที่ให้ เงินกู้ยืม ได้สูงสุดถึง 50,000 บาท เพื่อช่วยผู้ปัญหาหนี้นอกระบบ

สินเชื่อโครงการธนาคารประชาชน เพื่อแก้ไขหนี้นอกระบบ มีวง เงินกู้ยืม สูงสุด 50,000 บาทต่อราย หรือ ให้กู้ตามมูลหนี้นอกระบบจริง และตามความสามารถในการชำระหนี้ เรียกได้ว่าเป็น บริการ สินเชื่อเงินให้กู้ยืม ที่ตอบโจทร์มากๆสำหรับต้องการปิดหนี้ ถ้าหากสนใจ สินเชื่อเงินให้กู้ยืม เพื่อแก้ไขหนี้นอกระบบ ออมสิน สามารถลงทะเบียนได้เลย

รายละเอียด สินเชื่อเงินให้กู้ยืม ออมสิน แก้ไขหนี้นอกระบบ

-เพื่อนำไปแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบที่เกิดจากการประกอบอาชีพ หรือการอุปโภคบริโภค แต่ต้องไม่เป็นการนำไปชำระ (Re-Finance) หนี้ในระบบ

-ให้กู้ตามมูลหนี้นอกระบบจริง และตามความสามารถในการชำระหนี้ ไม่เกินรายละ 50,000 บาท

-อัตราดอกเบี้ยคงที่(Flat Rate)ร้อยละ 1 ต่อเดือน

-ค่าธรรมเนียม 100 บาท ต่อสัญญา

-ชำระคืนในระยะเวลาไม่เกิน 5 ปี

สนใจสมัคร สินเชื่อเงินให้กู้ยืม ออมสิน เพื่อแก้ไขหนี้นอกระบบ สมัครได้ที่ ธนาคาร ออมสิน ทุกสาขาทั่วประเทศ หรือ กดเข้าไปดูข้อมูลที่เว็บ ออมสิน

คุณสมบัติสมัคร สินเชื่อเงินให้กู้ยืม ออมสิน แก้ไขหนี้นอกระบบ

-มีการประกอบอาชีพ มีรายได้

-สัญชาติไทย มีอายุครบ 20 ปีขึ้นไป เมื่อรวมอายุของผู้กู้กับระยะเวลาที่ชำระ เงินกู้ยืม ต้องไม่เกิน 65 ปี

-มีถิ่นที่อยู่แน่นอน มีสถานที่ประกอบอาชีพ สามารถติดต่อได้

-เป็นผู้ลงทะเบียนหนี้นอกระบบ(นร.1)สามารถลงทะเบียนได้ในวันที่ขอ กู้ยืมเงิน จากธนาคาร

หลักประกัน สินเชื่อเงินให้กู้ยืม ออมสิน แก้ไขหนี้นอกระบบ

-ใช้บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม(บสย.)เป็นหลักประกัน เงินกู้ยืม

เอกสารประกอบการขอ สินเชื่อเงินให้กู้ยืม ออมสิน แก้ไขหนี้นอกระบบ

-สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน และสำเนาทะเบียนบ้านผู้กู้ และผู้ค้ำประกัน

-เอกสารแสดงรายได้ในการประกอบอาชีพ สมุดบัญชีเงินฝาก สลิปเงินเดือน(ถ้ามี)

-เอกสารรายรับ/รายจ่าย(ถ้ามี)

-รูปถ่ายสถานที่ประกอบอาชีพ

-กรณีใช้หลักทรัพย์ค้ำประกัน นำสำเนาหลักทรัพย์ที่จะค้ำประกันไปด้วย

ที่มา:bang-jaab.com

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *