Home / ข่าวทั่วไทย / บัตรคนจนเงินเข้าอีก 5เด้ง ส่วนลดเพียบรีบไปดู

บัตรคนจนเงินเข้าอีก 5เด้ง ส่วนลดเพียบรีบไปดู

สำหรับผู้ถือบัตรคนจน ในเดือนพฤศจิกายน 2563 นี้ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือบัตรคนจน ราว 14 ล้านคน จะได้รับสิทธิโครงการเพิ่มกำลังซื้อให้แก่ผู้มีสิทธิบัตรสวัสดิการแห่งรัฐโดยเพิ่มวงเงินค่าซื้อสินค้าอุปโภคบริโภคที่จำเป็น สินค้าเพื่อการศึกษา และวัตถุดิบเพื่อเกษตรกรรมจำนวน 500 บาทต่อคต่อเดือน รวมระยะเวลา 3 เดือน ซึ่งในเดือนพฤศจิกายนนี้ นับเป็นเดือนที่ 2 แล้วที่ได้รับสิทธิ สำหรับวันนี้วันที่ 1 พฤศจิกายน 63 เงินซื้อสินค้าเข้าแล้วไปใช้สิ ทธิ์กันได้เลย และได้รับสิทธิ์ อะไรบ้างนั้นไปดูกันเลยครับ

1.ซื้อสินค้า 700-800 บาท(ตามเกณฑ์รายได้)

2.ค่าเดินรถสาธารณะ 500 บาท

3.ส่วนลดค่าซื้อก๊าซหุงต้ม 45 บาท(3 เดือนใช้ได้ 1 ครั้ง)

4.เงิ นช่วยเหลือค่าไฟฟ้า 230 บาท(1 ครัวเรือนใช้ได้ 1 สิทธิ และต้องใช้ไฟฟ้าไม่เกินเกณฑ์ที่กำหนด) ผู้ใช้สิทธินี้อยู่แล้ว สามารถใช้สิทธิได้ต่อเนื่อง

ส่วนผู้ที่ยังไ ม่เคยใช้สิทธิและต้องการจะใช้สิทธิ ต้องแจ้งก่อน ที่สำนักงานไฟฟ้าในพื้นที่บ้านของท่าน

5.เงิ นช่วยเหลือค่าน้ำประปา 100 บาท(1 ครัวเรือนใช้ได้ 1 สิทธิ และต้องใช้น้ำประปาไม่เกินเกณฑ์ที่กำหนด)ผู้ใช้สิทธินี้อยู่แล้ว

สามารถใช้สิทธิได้ต่อเนื่องส่วนผู้ที่ยังไม่เคยใช้สิทธิและต้องการจะใช้สิทธิต้องแจ้งก่อนที่สำนักงานประปาในพื้นที่บ้านของท่าน

สอบถามรายละเอียด โทร.02-1092345 ในวันและเวลาราชการ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *