Home / ข่าวทั่วไทย / วิธี สมัครกู้สินเชื่อ ธ.ก.ส.เพื่อเลี้ยงชีพ วงเงิน 60,000 ผ่านแอปไลน์

วิธี สมัครกู้สินเชื่อ ธ.ก.ส.เพื่อเลี้ยงชีพ วงเงิน 60,000 ผ่านแอปไลน์

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร(ธ.ก.ส.) เปิดให้ประชาชนขอ สินเชื่อเงินให้กู้ยืม New Gen Hug บ้านเกิด โดยมีวง เงินกู้ยืม ที่ 60,000 บาทต่อราย เพื่อเป็นค่าลงทุนหรือค่าใช้จ่ายหมุนเวียนในการทำการเกษตรหรือประกอบธุรกิจการเกษตรสมัยใหม่ที่อาศัยเทคโนโลยีหรือนวัตกรรม

ธ.ก.ส.เปิดช่องทางลงทะเบียนขอ สินเชื่อเงินให้กู้ยืม New Gen Hug บ้านเกิด และสินเชื่อพอเพียงเพื่อเลี้ยงชีพ ผ่านทาง LINE Official BAAC Family เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับเกษตรกรลูกค้าผู้สนใจขอรับการสนับสนุนสินเชื่อ อัตราดอกเบี้ยกรณีค่าใช้จ่ายหมุนเวียน 0% ต่อปี ในช่วง 3 เดือนแรกและตั้งแต่เดือนที่ 4 เป็นต้นไป ซึ่งหากไม่เป็นลูกค้าธนาคาร ธ.ก.ส. ก็สามารถสมัคร กู้ยืมเงิน ได้

รายละเอียด สินเชื่อเงินให้กู้ยืม พอเพียงเพื่อเลี้ยงชีพ ธ.ก.ส.ผ่านไลน์

-กู้ยืมเงิน สูงสุดได้รายละ 50,000 บาท

-สมัครขอ สินเชื่อ เงินกู้ยืม ได้ผ่านทางแอป Line

-3 เดือนแรก ดอก 0%

-ไม่ได้เป็นลูกค้า ธ.ก.ส. ก็สามารถ กู้ยืมเงิน ได้

วิธีสมัคร สินเชื่อเงินให้กู้ยืม พอเพียงเพื่อเลี้ยงชีพ ธ.ก.ส.ผ่านไลน์

1.กดเพิ่มเพื่อนกับ Line Baac Family

2.เข้าสู่การลงทะเบียนตามช่องทางข้างต้นแล้ว กดเลือกเมนู ขอสินเชื่อ New Gen Hug บ้านเกิด/พอเพียงเพื่อเลี้ยงชีพ

3.กรอกรายละเอียดตามเมนูที่กำหนด โดยผู้ลงทะเบียนสามารถเลือกได้เพียงหนึ่งโครงการ

4.เมื่อลงทะเบียนสำเร็จจะได้รับข้อความแสดงการลงทะเบียนสำเร็จและหมายเลขอ้างอิง

5.จากนั้นรอรับนัดหมายจากสาขาในภายหลังเพื่อทำสัญญาต่อไป กรณีไม่สามารถลงทะเบียนได้สำเร็จ ลูกค้าสามารถติดต่อขอสินเชื่อได้ที่สาขาใกล้บ้านท่าน ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

คุณสมบัติสมัคร สินเชื่อเงินให้กู้ยืม พอเพียงเพื่อเลี้ยงชีพ ธ.ก.ส.

-เป็นเกษตรกร ทายาทเกษตรกร บุคคลในครัวเรือน หรือบุคคลทั่วไปที่ได้รับผลกระทบจาก โควิด19 และหรือ ปัญหากาวะเศรษฎกิจตกต่ำ และเดินทางกล์บภูมิลําเนา เพื่อแสวงหาแนวทางการประกอบอาชีพใหม่

-ไม่เคยขึ้นทะเบียนเป็นลูกค้าของ ธ.ก.ส. มาก่อน (กรณีที่มีสมาชิกในครัวเรือนเป็นลูกค้าเดิม ของ ธ.ก.ส. อยู่แล้ว และ ยังไม่แยกการทํากินหรือทรัพย์สินออกจากกันอย่างเน็ตแฉน สามารถขึ้นทะเบียนเป็นลูกค้าเฉพาะกิจและกู้ได้เฉพาะ โครงการนี้เท่านั้น)

-มีแผนการประกอบอาชีพการเกษตรตามหลักปรัชญาของ เศรษฐกิจพอเพียง หรืออาชีพอื่นๆ ในลักษณะเพื่อเลี้ยงชีพ ในครัวเรือนซึ่งใช้เงินลงทุนไม่มากนัก ระยะเวลาจ่ายสินเชื่อ

การชําระ เงินกู้ยืม คืน

-ไม่เกิน 12 เดือน นับแต่วันกู้ เว้นแต่มีเหตุพิเศษไม่เกิน 18 เดือน

อัตราดอกเบี้ย

-เดือนที่ 1 – 3 : ร้อยละ 0 ต่อปี

-เดือนที่ 4 เป็นต้นไป : MRR* (ปัจจุบัน MRR เท่านร้อยละ 6.50 ต่อปี)

หลักประกัน สินเชื่อเงินให้กู้ยืม พอเพียงเพื่อเลี้ยงชีพ ธ.ก.ส.

-ใช้ที่ดิน หรือที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างที่เป็นที่อยู่อาศัยอํานองเป็นประกันหนี้ ให้กู้ได้ไม่เกินร้อยละ 95 ของวงเงินจํานอง

-ให้บุคคลตั้งแต่ 1 คนขึ้นไปค้ําประกัน ให้กู้ได้ไม่เกิน 50,000 บาท

-ใช้บุคคลธับรองรับผิดอย่างลูกหนี้ร่วมกัน ให้กู้ตาม โครงการได้ไม่เกิน 50,000 บาท

สอบถามที่ Call Center 02 555 0555

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *