Home / ข่าวทั่วไทย / ธนาคารทหารไทย ให้วงเงินสูงสุด 300,000 พร้อมกดใช้ได้เลย

ธนาคารทหารไทย ให้วงเงินสูงสุด 300,000 พร้อมกดใช้ได้เลย

บริการ สินเชื่อเงินให้กู้ยืม TMB เรดดี้แคช จากธนาคารทหารไทย เป็น สินเชื่อเงินให้กู้ยืม ผ่านรูปแบบ บัตรกดเงินสด โดยมีวง เงินกู้ยืม สูงสุดที่ 300,000 บาท หรือไม่เกิน 5 เท่าของรายได้ประจำ สินเชื่อเงินให้กู้ยืม บัตรกดเงินสด TMB เรดดี้แคช ธนาคาร ทหารไทย เป็น สินเชื่อเงินให้กู้ยืม ที่น่าสนใจมากๆ มีวง เงินกู้ยืม เริ่มต้นที่ 15,000 บาท ถึง 300,000 บาท หรือไม่เกิน 5 เท่าของรายได้ประจำ และยังได้ดอกเบี้ยคิดแบบลดต้นลดดอก แถมเมือเสร็จผ่านแล้ว ก็สามารถพร้อมกดเงินสดใช้ได้ทันที

รายละเอียด สินเชื่อเงินให้กู้ยืม บัตรกดเงินสด TMB เรดดี้แคช

-มีวง เงินกู้ยืม พร้อมกดใช้ เริ่มต้นที่ 15,000 – 300,000 บาท หรือไม่เกิน 5 เท่าของรายได้

-ชำระ เงินกู้ยืม คืนเพียง 3% ของยอดหนี้

-ดอกเบี้ยคิดแบบลดต้นลดดอก ตามจำนวนวันที่ใช้จริง

สมัครผ่านเสร็จแล้ว สามารถพร้อมกดเงินสดใช้ได้ทันที

คุณสมบัติสมัคร สินเชื่อเงินให้กู้ยืม บัตรกดเงินสด TMB เรดดี้แคช

สำหรับ พนักงานบริษัท / ข้าราชการ / รัฐวิสาหกิจ

-รับเงินเดือนผ่านการโอนเข้าบัญชี โดยมีฐานเงินเดือน 15,000 บาท ขึ้นไป

-อายุอยู่ระหว่าง 20 – 60 ปี

-ทำงานที่ปัจจุบันเกิน 4 เดือนขึ้นไป

สำหรับ ประกอบธุรกิจส่วนตัว

-ประมาณการรายได้ต่อเดือน 30,000 บาท ขึ้นไป

-อายุอยู่ระหว่าง 20 – 60 ปี

-ดำเนินธุรกิจในประเทศไทยไม่น้อยกว่า 2 ปีขึ้นไป (นับจากวันที่จดทะเบียนกิจการ)

ขั้นตอนการสมัคร สินเชื่อเงินให้กู้ยืม บัตรกดเงินสด TMB เรดดี้แคช

สามารถสมัคร ทั้งในเว็บของธนาคาร หรือ ทางแอปของธนาคาร หรือจะสะดวกไปสมัครที่สาขาก็ได้

เอกสารสมัคร สินเชื่อเงินให้กู้ยืม บัตรกดเงินสด TMB เรดดี้แคช

*พนักงานประจำ

-สำเนาบัตรประชำชน

-สลิปเงินเดือน ต้นฉบับและพิมพ์ด้วยกระดำษคำร์บอนในตัว (กรณีไม่มีสลิปเงินเดือนดังกล่ำว หรือใช้หนังสือรับรอง เงินเดือน (อายุไม่เกิน 2 เดือน) ต้องเพิ่ม สำเนาบัญชีธนำคำรย้อนหลัง 1 เดือน)

*ประกอบธรุกิจส่วนตัว/ เจ้าของกิจการ

-สำเนำบัตรประชำชน

-สำเนาบัญชีธนาคารที่ใช้หมุนเวียนในธุรกิจ ย้อนหลัง 6 เดือน

-สำเนาใบอนุญำตประกอบธุรกิจที่ออกโดยหน่วยงานราชการ ได้แก่

กรณีบริษัท สำเนาหนังสือรับรองจดทะเบียนบริษัท(อายุไม่เกิน 3 เดือน)และสำเนาบัญชีรำยชื่อผู้ถือหุ้น(อายุไม่เกิน 3 เดือน)กรณีห้างหุ้นส่วนจำกัด สำเนาหนังสือรับรองจดทะเบียนห้างงหุ้นส่วนจำกัด(อายุไม่เกิน 3 เดือน)กรณีร้านค้า สำเนาใบทะเบียนพาณิชย์/ทะเบียนการค้ำ

ที่มา:bang-jaab.com

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *