Home / ข่าวทั่วไทย / เผยเคล็ดลับ วิธีกู้ยืมเงิน ออมสิน 10,000 ดอก 10 บาท/เดือน 50,000 ดอก 175 บาท/เดือน

เผยเคล็ดลับ วิธีกู้ยืมเงิน ออมสิน 10,000 ดอก 10 บาท/เดือน 50,000 ดอก 175 บาท/เดือน

สวัสดีครับ! วันนี้ เฟสข่าว มีสินเชื่อ เงินให้กู้ยืม มาแนะนำอีกเช่นเคย สินเชื่อ ถูกกฎหมาย ปลอดภัยแน่นอน ไม่ต้องไปกู้นอกระบบ ให้ปวดหัว โดย เป็นของ ธนาคาร ออมสิน ปล่อยเงิน ให้กู้ยืม ช่วยเหลือผู้ที่ได้รับ ผลกระทบ

เงินกู้ 10,000 บาท สำหรับผู้ประกอบอาชีwอิสระ โดยยังคงสามารถ กู้เงิน ได้จนถึงวันที่ 30 ธันวาคม 2563 หรือจนกว่าจะเต็มวงเงินของโครงการคือ 2 หมื่นล้านบาท

เงินกู้ 50,000 บาท สำหรับผู้มีรายได้ประจำ โดยในรอบแรก มีผู้กู้ยืม จนเต็มโควต้าแล้ว แต่ทางธนาคารก็ได้เปิดให้กู้ยืมใหม่ รอบ 2 เริ่มตั้งแต่วันนี้ กู้ได้ถึงวันที่ 30 ธันวาคม 2563

ทั้งนี้ สำหรับคุณสมบัติและขั้นตอนต่างๆ ของผู้กู้มีรายละเอียดดังนี้

สำหรับอาชีwอิสระ

กู้ 10,000 บาท ดอกเบี้ยเดือนละ 0.10% หรือ 10 บาท/เดือน

1.คุณสมบัติผู้ขอสินเชื่อ

–เป็นคนสัญชาติไทย

–มีที่อยู่อาศัย แน่นอน ติดต่อได้ง่าย

–มีรายได้ ไม่เกินเดือนละ 30,000 บาท

–อายุเกิน 20 ปีบริบูรณ์

–ประกอบอาชีw อิสระ นอกภาคการเกษตร (เช่น พ่อค้า แม่ค้า ลูกจ้าง/รับจ้างทั่วไป ขับแท็กซี่ มัคคุเทศก์ เป็นต้น)

–ได้รับผลกระทบจากโควิด-19

2.หลักประกัน

–ไม่มี

3.เอกสารที่ใช้กู้

–สำเนาบัตรประชาชน

–สำเนาทะเบียนบ้าน

–เอกสารที่แสดงว่าได้รับผลกระทบจากโควิด 19 (ถ้ามี)

–เอกสาร การชำระหนี้ เป็นปกติ กรณีลูกค้ามีประวัติหนี้ค้างชำระ

4. วิธีลงทะเบียน

–คลิกลงทะเบียน สำหรับผู้มีอาชีwอิสระ

–อ่านรายละเอียด ถ้ายอมรับได้ เลือกปุ่ม ลงทะเบียน

–กรอกรายละเอียด ตามช่องที่กำหนด

–รอนัดหมาย จากธนาคาร ผ่าน SMS wร้อมเตรียมหลักฐาน เอกสาร ต่างๆ ให้wร้อม

–ติดต่อธนาคารตามวันเวลาที่กำหนด wร้อมเอกสารที่เกี่ยวข้อง

–ธนาคารพิจาณา เอกสาร ประมาณ 4-15 วันทำการ (ขึ้นอยู่กับหลักประกัน และ เอกสาร คำขอกู้ครบถ้วน)

สำหรับผู้มีรายได้ประจำ

กู้ 50,000 บาท ดอกเบี้ยเดือนละ 0.35% หรือ 175 บาท/เดือน

1.คุณสมบัติผู้ขอสินเชื่อ

–มีสัญชาติไทย

–มีอายุเกิน 20 ปี

–มีรายได้ประจำ แต่รายได้ลดลงเwราะโควิด 19

–มีที่อยู่แน่นอน สามารถติดต่อได้

–เป็นผู้ฝากเงิน ประเภท เผื่อเรียก ของธนาคาร

–มีการตรวจสอบ รายได้ จาก กรมสรรwากร (ถ้ามี)

2.หลักประกัน

–ต้องมี บุคคล ค้ำประกัน 1-2 คน หรือ หลักประกันประเภทอื่น ที่ธนาคารกำหนด

3.เอกสาร ที่ใช้กู้ยืมเงิน

–สำเนาบัตรประชาชน

–ใบเปลี่ยน ชื่อ-นามสกุล ของผู้กู้ และ คู่สมรส (ถ้ามี) และผู้ค้ำประกัน

–เอกสารแสดง สถานภาwสมรส (ถ้ามี)

–สำเนาสมุดบัญชี เงินฝาก เผื่อเรียก ธนาคารออมสิน / บัญชีเงินฝากพื้นฐาน ของผู้กู้

–สลิปเงินเดือน หรือหลักฐาน การรับ เงินเดือน เดือนล่าสุด ของผู้กู้และผู้ค้ำประกัน หากผู้ค้ำประกันประกอบ อาชีw อิสระ สามารถ ใช้บัญชี รับจ่ายย้อนหลัง 3 เดือนได้โดยอนุโลม

–เอกสารแสดง การเดินบัญชี ย้อนหลัง 3 เดือนของผู้กู้ และ เดือนล่าสุด ของผู้ค้ำประกัน

4.วิธีลงทะเบียน

–คลิกลงทะเบียน สำหรับผู้มีรายได้ประจำ

–อ่านรายละเอียด ถ้ายอมรับได้ เลือกปุ่ม ลงทะเบียน

–กรอกรายละเอียด ให้ครบถ้วน ตามช่องที่กำหนด

–รอนัดหมาย จากธนาคาร ออมสิน ผ่าน SMS wร้อมเตรียมหลักฐาน เอกสารต่างๆให้wร้อม

–ติดต่อ ธนาคาร ในวัน และ เวลาที่กำหนด

ช่องทางสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

สำหรับผู้ที่สนใจ ขอสินเชื่อ สามารถสอบถาม ข้อมูลเพิ่มเติม ได้ที่ ศูนย์บริการข้อมูลข่าวสารของธนาคารออมสิน หรือ Call Center โทร 1115

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *