Home / ข่าวทั่วไทย

ข่าวทั่วไทย

พ่อแม่เช็กด่วนทุนเสมอภาคมอบทุน 3,000 ให้เด็กอนุบาลถึง ม.3

การศึกษา ถือเป็นเรื่องสำคัญสำหรับเยาวชนด้วยเหตุนี้ทางรัฐจึงได้ออกนโยบาย ทุนเสมอภาคเพื่อช่วยเหลือค่าใช้จ่ายด้านการศึกษาให้กับน้องๆ ที่อยู่ในวัยอนุบาลถึง ม.3 เพราะรัฐตระหนักถึงปัญหาว่าความพร้อมทางเศรษฐกิจของแต่ละครอบครัวคือปัจจัยสำคัญที่ทำให้เด็ก แต่ละคนได้เข้าถึงโอกาสทางการศึกษาไม่เท่ากันเพราะแม้ทาง รัฐจะอุดหนุนค่าเทอมให้แก่เด็กทุกช่วงวัย แต่ก็ยังมีค่าใช้จ่ายอื่นๆที่จำเป็นต่อชีวิตประจำวัน เช่นค่าเดินทางค่าอาหาร หรือค่าอุปกรณ์การเรียนเป็นเหตุให้หลายครอบครัวได้รับภาระหนัก ทุนเสมอภาด โดยกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษาจะช่วยสนับสนุนให้ปีละ 3,000 บาท/คน แบ่งจ่าย ในเทอมที่ 1 คนละ 2000 บาท ในเทอมที่ 2 อีกคนละ 1,000 บาท ซึ่งในภาค เรียนที 2/2563 ได้โอนเงิน ให้นักเรียน ชั้นอนุบาล – ม.3 จำนวนกว่า 1.17 ล้านคนครบแล้ว เมื่อวัน ที่ 13 มี.ค.64 ที่ผ่านมา การตัดกรองนักเรียนยากจน ประเมินจากรายได้เฉลี่ยสมาชิกครัวเรือน ไม่เกิน 3,000 บาท/คน/เดือน มีภาระพึ่งพิง เช่นคนพิการผู้สูงอายุสภาพยานพาหนะ ที่ดินทำการเกษตรแหล่งไฟฟ้าหลักที่อยู่อาศัยของใช้ในครัวเรือน …

Read More »

ออมสิน ให้ยืม 10,000,000 ดอกต่ำ ผ่อนสบายๆ

ใครที่กำลังมองหาสินเชื่อดีๆ สักตัวเพื่อมาบริหาร เงินทุนหมุนเวียนในช่วงนี้มาทางนี้เลย เพราะธนาคารออมสิน ได้ออกสินเชื่อที่น่าสน ใจอย่างสินเชื่อไทร ทองอเนกประสงค์ ที่รองรับทุกความต้องการของผู้กู้ ไม่ว่าผู้กู้จะต้องการเงิน ไปใช้จ่ายอะไร ทั้งรถ ท่องเที่ยว จะใช้เป็นค่ารักษาพยาบาล หรือใช้ทำเรื่องอื่นๆ ก็ได้ สินเชื่อไทรทองอเนกประสงค์จะมอบวง เงินสูงสุด 300,000 บาท สำหรับกรณีที่ผู้กู้ใช้ บุคคลค้ำประกัน และจะมอบวงเงินสูงสุด 10,000,000 บาท สำหรับกรณีที่ผู้ใช้หลักทรัพย์ค้ำประกัน ขอแค่เป็นบุคคล ที่มีอาชีพและรายได้เพียงพอก็สามารถกู้ได้แล้ว สินเชื่อที่รอง รับความ ต้องการทุกประเภทอาทิ เพื่อการอุป โภค บริโภค เพื่อไถ่ถอน จำนองจากสถาบันการ เงินอื่น(ที่มีวัตถุประสงค์เพื่อกา รอุปโภคบริโภค) เพื่อใช้ในการประกอบอาชีพที่ไม่ใช่ในการลงทุนเพื่อการประกอบธุรกิจ รายละเอียดสินเชื่อ จำนวนเงินให้กู้ 1.กรณีใช้บุค คลค้ำประกัน ให้กู้ไม่เกินรายละ 300,000 บาท 2.กรณีใช้หลัก ทรัพย์ค้ำประกัน ให้กู้ไม่เกินรายละ 10,000,000 บาท …

Read More »

สินเชื่อออมสิน ให้ยืม 300,000 บาท ดอกต่ำ ผ่อนสบายๆ

ใครที่กำลังมองหาสินเชื่อดีๆสักตัวเพื่อมาบริหารเงินทุนหมุนเวียนในช่วงนี้มาทางนี้เลยเพราะธนาคารออมสินได้ออกสินเชื่อที่น่าสนใจอย่างสินเชื่อไทรทองอเนกประสงค์ที่รองรับทุกความต้องการของผู้กู้ไม่ว่าผู้กู้จะต้องการเงินไปใช้จ่ายอะไรทั้งรถท่องเที่ยวจะใช้เป็นค่ารักษาพยาบาลหรือใช้ทำเรื่องอื่นๆก็ได้ สินเชื่อไทรทองอเนกประสงค์จะมอบวงเงินสูงสุด300,000บาทสำหรับกรณีที่ผู้กู้ใช้บุคคลค้ำประกันและจะมอบวงเงินสูงสุด10,000,000บาทสำหรับกรณีที่ผู้ใช้หลักทรัพย์ค้ำประกันขอแค่เป็นบุคคลที่มีอาชีพและรายได้เพียงพอก็สามารถกู้ได้แล้ว จุดเด่น สินเชื่อที่รองรับความต้องการทุกประเภทอาทิ เพื่อการอุปโภคบริโภค เพื่อไถ่ถอนจำนองจากสถาบันการเงินอื่น(ที่มีวัตถุประสงค์เพื่อการอุปโภคบริโภค) เพื่อใช้ในการประกอบอาชีพที่ไม่ใช่ในการลงทุนเพื่อการประกอบธุรกิจ รายละเอียดสินเชื่อ จำนวนเงินให้กู้ 1.กรณีใช้บุคคลค้ำประกัน ให้กู้ไม่เกินรายละ300,000บาท 2.กรณีใช้หลักทรัพย์ค้ำประกัน ให้กู้ไม่เกินรายละ10,000,000บาทมีหลักเกณฑ์ดังนี้ ไม่เกิน90%ของราคาประเมินหลักทรัพย์ที่ดินพร้อมอาคาร ไม่เกิน85%ของราคาประเมินห้องชุด ไม่เกิน80%ของราคาประเมินที่ดิน ดอกเบี้ย เป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด ระยะเวลาชำระ ไม่เกิน25ปีนับตั้งแต่เดือนที่ต้องชำระเงินกู้และดอกเบี้ยงวดแรกตามที่กำหนดในสัญญาโดยมีหลักเกณฑ์อย่างใดอย่างหนึ่งดังนี้ เงินกู้ไม่เกิน300,000บาทระยะเวลาชำระเงินกู้ไม่เกิน7ปี เงินกู้เกิน300,000บาทระยะเวลาชำระเงินกู้ไม่เกิน25ปี รายละเอียดการสมัคร คุณสมบัติ เป็นบุคคลที่มีอาชีพและรายได้แน่นอน มีอายุครบ20ปีบริบูรณ์และเมื่อรวมอายุผู้กู้กับระยะเวลาที่ชำระเงินคืนต้องไม่เกิน65ปี หลักประกัน 1.กรณีใช้บุคคลค้ำประกัน ให้ใช้บุคคลค้ำประกันได้มากกว่า1คนโดยผู้ค้ำประกันต้องมีคุณสมบัติดังนี้ (1)มีอายุครบ25ปีขึ้นไปและเมื่อรวมอายุผู้ค้ำประกันกับระยะเวลาที่ชำระเงินกู้ต้องไม่เกิน60ปี (2)มีถิ่นที่อยู่แน่นอนสามารถติดต่อได้ (3)มีเงื่อนไขอย่างใดอย่างหนึ่งดังนี้ เป็นข้าราชการที่มีเงินเดือนตั้งแต่18,000บาทขึ้นไป เป็นพนักงานรัฐวิสาหกิจหรือพนักงานองค์กรของรัฐหรือเจ้าหน้าที่หรือพนักงานของหน่วยงานภาครัฐที่มีเงินเดือนตั้งแต่25,000บาทขึ้นไป เป็นพนักงานผู้มีรายได้ประจำของบริษัทเอกชนที่มีความมั่นคงและมีเงินเดือนตั้งแต่30,000บาทขึ้นไป เป็นผู้ประกอบการอาชีพอิสระที่มีรายได้เฉลี่ยไม่น้อยกว่าเดือนละ30,000บาทขึ้นไป 2.กรณีใช้ที่ดินหรือที่ดินพร้อมอาคารหรือห้องชุดมีหลักเกณฑ์ดังนี้ (1)เป็นของผู้กู้หรือบุคคลอื่น (2)ตั้งอยู่ในแหล่งชุมชนที่มีความเจริญมีไฟฟ้าสาธารณูปโภคอื่นๆตามความจำเป็นและมีทางสาธารณประโยชน์ซึ่งรถยนต์ผ่านเข้า-ออกได้สะดวก รายละเอียดเพิ่มเติม สำหรับท่านที่สนใจต้องการทราบรายละเอียดเพิ่มเติมของสินเชื่อไทรทองอเนกประสงค์สามารถเข้าไปดูรายละเอียดได้ที่https://www.gsb.or.th/personals/saitong/หรือติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ธนาคารออมสินสำนักงานใหญ่470ถนนพหลโยธินแขวงสามเสนในเขตพญาไทกรุงเทพมหานคร10400 ทีม่า:undacar.co.th

Read More »

สินเชื่อ กสิกร ยืมได้ 50,000 บาท เงินเดือนน้อยก็ยืมได้ทุกอาชีพ

เพราะเป็นบัตรกดเงินสดของเกษตรกรไทยเองจึงได้รับการความนิยมเป็นจำนวนมากสำหรับสินเชื่อกสิกรเตรียมตบมือรัวๆเลยเพราะทางแบงค์กสิกรได้ออกสินเชื่อเงินด่วน express สำหรับผู้ที่มีรายได้น้อยและต้องการเงินไปใช้ในการหมุนเวียนหรือใช้จ่ายทั่วไป สินเชื่อตัวนี้สมัครได้คนละอาชีพทั่วไปก็ทำได้ไม่ยากสำหรับสาวกบัตรกดเงินสดเตรียมตัวดูรายละเอียดได้เลยครับโดยสินเชื่อตอนนี้ให้ผู้สูงสุด 5 เท่าของรายได้ซึ้งความโดดเด่นของสินเชื่อตัวนี้ก็คือคิดอัตราดอกเบี้ยแบบลดต้นและแบบทั้งดอกและยังสามารถใช้สมัครขอยื่นกู้ได้เพียงใช้แค่บัตรประชาชนใบเดียวของท่านและไม่ต้องใช้อะไรอีกเลย คนค้ำก็ไม่ต้องพามานะครับมีแค่บัตรประชาชนเป็นคนไทยอายุ 20 ปีขึ้นไปก็สามารถสมัครได้แล้วส่วนเงินเดือนขั้นต่ำต้องมีเริ่มต้นที่ 7,500 บาทถือว่าน้อยมากในการที่จะสมัครสินเชื่อตัวนี้เงินเดือนเท่านี้ใครก็สมัครได้ครับสำหรับคนที่ยังไม่มีบัญชีของธนาคารกสิกรเกิน 7 เดือนก็สามารถยื่นหลักฐานในการเงินเช่นรายได้ของท่านที่เข้าออกบัญชีอื่นไม่จำเป็นว่าท่านจะเป็นพนักงานประจำ ก็สามารถยื่นได้ครับส่วนสำหรับเอกสารที่ต้องใช้ในการยื่นกู้ฉุกเฉินนั้นอย่างที่ผมเคยบอกไปแล้วว่าไม่ต้องใช้อะไรมากเพราะว่าข้อดีของเงินด่วนฉุกเฉินของกสิกรก็คือเอกสารที่จำเป็นนั่นก็คือบัตรประชาชนนั้นเอง หากท่านสนใจสมัครสินเชื่อ xpress loanและเครื่องสำหรับคนที่มีบัญชีกสิกรแล้วยิ่งดีอยู่เลยครับและเปิดใช้งานมาเกิน 7 เดือนแค่มีบัตรประชาชนก็สามารถกู้ได้เลยไม่จำเป็นต้องมีอาหารให้ได้สารใดเดี๋ยวทางคณะการจัดการบัญชีของท่านเองถือว่าสะดวกสบายรวดเร็วลูกค้ากสิกรไทยเลยครับ สินเชื่อจะแบ่งเป็น 3 กลุ่มใหญ่ๆนะครับเชื่อผมพนักงานเงินเดือน 7,500 บาทผมเจ้าของกิจการใดๆต่อเดือน 20,000 บาทโอกาสอุตส่าห์หรืออาชีพทั่วไปในปีนั้นเองจะได้ 20000 บาทต่อเดือนถ้าอยู่ใน 3 กลุ่มนี้สมัครได้เลยครับไม่ยุ่งยากส่วนขั้นตอนการสมัครดูในรูปได้เลยครับ ที่มา:undacar.co.th

Read More »

กรุงไทยทันใจให้ทุกอาชีพ อนุมัติไวกว่านอกระบบ ให้ยืม 30,000 รู้ผลใน 5 นาที

หลายคนคงเคยได้ยินแล้วนะครับชื่อสินเชื่อสิบหมื่นของธนาคารกรุงไทยที่ยืมได้สูงสุด 5 แสนบาทโดยที่ไม่ต้องใช้เอกสารใดๆในการค้ำประกันหรือหลักทรัพย์ในการค้ำประกันจะดีมากแค่ไหนครับถ้าคนสมัครการยืมเงินด่วนที่เลยไม่ต้องใช้เอกสารไม่ต้องเสียเวลาเลยครับเดี๋ยวหาข้อมูลให้วุ่นวายวันนี้ เก็บมาแนะนำให้แล้วครับกับโครงการสินเชื่อกรุงไทยปี 64 ที่นำความสะดวกให้คนโดยที่สามารถใช้เป็นเงินไทยได้ง่ายๆผ่านแอปแน็กของกรุงไทยครับฉันเชื่อตอนนี้เป็นโครงการใหม่ล่าสุดเลยครับจากทางธนาคารสามารถยืมเงินไปตั้งหลักได้เลยไปลงทุนในเสียการก็ได้หรือยืมแค่ 10,000 บาทก็ได้ครับ ตามชื่อโครงการเลยที่สำคัญอยากสมัครผ่าน app ได้เลยครับไม่ต้องไปธนาคารให้ยุ่งยากโดยใช้วงเงินกู้สูงสุดมา 5แสน บาทส่วนคนที่ต้องการโดยมีความสนใจที่จะสมัครดูรายละเอียดได้ด้านล่างเลยครับ การผ่อนก็สบายมากเลยครับโดยเริ่มต้นผ่อนได้ตั้งแต่ 500 บาทต่อเดือนแค่นั้นไม่ว่าใครก็สมัครได้โดยชาวบ้านทั่วไปก็สมัครได้ส่วนคนที่สนใจคนสมบัติมีดังต่อไปนี้นะครับถ้าเป็นเจ้าของกิจการหรือเจ้าของร้านค้าที่ทำธุรกรรมต่างๆผ่านแอปถุงเงินและเป็นลูกค้าในเกณฑ์ดีแล้วผ่านการคัดเลือกของธนาคาร และต้องมีธุรกรรมย้อนหลังล่าสุด 30 วันนับจากวันที่ทำเรื่องสมัครขอไม่มีการทำธุรกรรมไปรับถุงเงินขั้นต่ำเดือนละ 10000 บาทขึ้นไปที่สำคัญท่านจะสมัครได้ต่อเมื่อมีลิงค์เชิญชวนให้ท่านสมัครผ่านแอปกรุงไทยเน็คถุงเงินเท่านั้นนะครับ ขั้นตอนที่จะทำให้ผ่านการสมัครหรือทางธนาคารส่งลิงค์เชิญชวนไปได้นั้นคุณสมบัติของท่านต้องมีดังนี้เปิดใช้แอปถุงเงินอย่างน้อย 6 เดือนตามเกณฑ์ที่ธนาคารกำหนดทำธุรกรรมผ่านแอปถุงเงินเดือนละไม่ต่ำกว่า 10,000 บาทกลับและก็ไม่มีหนี้สินล้นพ้นตัวแล้วก็ไม่ติดเครดิตบูโรด้วยครับ ที่มา:undacar.co.th

Read More »