Home / ข่าวทั่วไทย / เช็กสถานะด่วน สถานะเปลี่ยนรับ 15000 เพียบ

เช็กสถานะด่วน สถานะเปลี่ยนรับ 15000 เพียบ

สำหรับมาตรการเราไม่ทิ้งกันก็เดินทางมาจนสิ้นสุดโครงการแล้ว ความคืบหน้ามาตรการช่วยเหลือเงิน 5000 บาท ต่อเนื่อง 3 เดือน ในโครงการ เราไม่ทิ้งกัน ผ่านการลงทะเบียนใน www.เราไม่ทิ้งกัน.com ที่ได้มีการทยอยจ่ายเงิน ให้กับผู้ลงทะเบียนอย่างต่อเนื่อง จนถึงตอนนี้ ถือว่าเข้าสู่ช่วงโค้งสุดท้ายของโครงการแล้ว

หลังจากที่ กระทรวงการคลัง ได้ทำการโอนเงินให้กับผู้ลงทะเบียน รับเงินเยียวยาจากมาตรการ เราไม่ทิ้งกันอีก 4 หมื่นราย เมื่อวันที่ 2 มิถุนายน ที่ผ่านมา ซึ่งผู้ผ่านเกณฑ์ที่ตรวจสอบสถานะเงินเยียวยาแล้ว เปลี่ยนสถานะระหว่างวันที่ 29-31 พฤษภาคม 2563 กระทรวงการคลัง โอนเงิน 15000 บาท ภายในวันที่ 5 มิถุนายนนี้ ซึ่งผู้ลงทะเบียนรับเงิน สามารถตรวจสอบสถานะโอนเงิน เราไม่ทิ้งกัน ได้ ที่นี่

สำหรับกลุ่มผู้ลงทะเบียนรับเงินเยียวยา จาก เราไม่ทิ้งกัน ที่ไม่ผ่านเกณฑ์ 1.7 ล้านราย วันที่ 4 มิถุนายน 2563 ที่ผ่านมา ได้มีการนำเรื่องดังกล่าว เข้าสู่ที่ประชุมคณะกรรมการเยียวยาผลกระทบ CO VIDเพื่อพิจารณาการเงินช่วยเหลือ กลุ่มประชาชนที่ยังตกหล่นจากมาตรการช่วยเหลือของภาครัฐ โดยกลุ่มผู้ลงทะเบียนมาตรการ เราไม่ทิ้งกัน หลังจากคัดกรองจากความซ้ำซ้อนรับมาตรการแล้วพบว่า มีกลุ่มตกหล่นเหลืออยู่ 3 แสนราย

นายลวรณ แสงสนิท ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง ในฐานะโฆษกกระทรวงการคลัง ระบุว่า ในกลุ่มที่ลงทะเบียนรับเงิน 5000 บาทไม่สำเร็จจำนวน 1.7 ล้านคนนั้น ในจำนวนดังกล่าว ระบบได้คัดกรองความซ้ำซ้อนในการรับมาตรการรัฐต่างๆ แล้วพบว่า มีผู้ผ่านเกณฑ์ไปแล้ว 2 แสนคน เป็นเกษตรกร 5.3 แสนคน เป็นผู้ประกันตน 1.5 แสนคน ไม่เข้าหลักเกณฑ์ 1.6 แสนคน ข้าราชการบำนาญ เป็นผู้สูงอายุ 2.2 แสนคน เป็นผู้พิการ 4.7 หมื่นคน กลุ่มผู้ถือบัตรสวัสดิการ 1.4 แสนคน ดังนั้นจึงเหลือแค่ 3 แสนคนที่ถือว่า เป็นกลุ่มตกหล่นจริงๆ

ส่วนกลุ่มที่มาร้องเรียนหน้ากระทรวงการคลัง ซึ่งจัดอยู่ในกลุ่มที่ลงทะเบียนไม่สำเร็จหรือไม่มาลงทะเบียนในช่วงที่ผ่านมานั้น เราได้คีย์ข้อมูลแล้ว 1 แสนคน จาก 8 แสนคน และพิจารณาความซ้ำซ้อนต่างๆ พบว่า เป็นกลุ่มที่ตกหล่นจำนวน 6400 คน ขั้นตอนหลังจากนี้ คณะกรรมการช่วยเหลือ ผลกระทบ CO VID

จะนำเสนอคณะกรรมการกลั่นกรองเพื่อพิจารณาช่วยเหลือ และนำเสนอคณะรัฐมนตรีต่อไปว่า กลุ่มผู้ลงทะเบียนที่ตกหล่นจากมาตรการรับเงินช่วยเหลือ 5000 บาท เราไม่ทิ้งกันนั้นจะได้รับเงินหรือไม่ ด้านเพจ ถาม ตอบ ปัญหามาตรการเงิน 5000 บาท รายงานว่า กลุ่มที่ยื่นร้องทุกข์ในโครงการเราไม่ทิ้งกันจำนวน 8.6 แสนคน ข้อมูล ณ วันที่ 1 มิถุนายน 2563 สามารถตรวจกรองเอกสารและสอบสิทธิได้แล้วประมาณ 1 แสนคน และพบผู้ที่ไม่ได้มาลงทะเบียนหรือตกหล่นประมาณ 6472 คน กลุ่มนี้หากผ่านการคัดกรองจะได้เงิน 15000 บาทเช่นกัน

ทั้งนี้ กลุ่มที่ลงทะเบียนรับเงิน 5 พันบาทไม่สำเร็จจำนวน 1.7 ล้านคน ได้คัดกรองความซ้ำซ้อนในการรับมาตรการรัฐต่างๆ แล้วพบว่า -มีผู้ผ่านเกณฑ์ไปแล้ว 2 แสนคน

เป็นเกษตรกร 5.3 แสนคน

เป็นผู้ประกันตน 1.5 แสนคน

ไม่เข้าหลักเกณฑ์ 1.6 แสนคน ข้าราชการบำนาญ

เป็นผู้สูงอายุ 2.2 แสนคน

เป็นผู้พิก าร 4.7 หมื่นคน

ถือบัตรสวัสดิการ 1.4 แสนคน ดังนั้น จึงเหลือแค่ 3 แสนคนที่เป็นกลุ่มตกหล่นจริงๆ

ที่มา:mumkhao.com

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *