เพอร์ซันนัลแคช CIMB ให้ยืม 2,000,000 บาท สินเชื่อส่วนบุคคล ไม่ต้องค้ำ

สำหรับช่วงเวลานี้เรียกได้ว่าเป็ในช่วงของการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญาของประเทสซึ่งหลายๆคนต่างมองหาในส่วนของวงเงินเพื่อนำมาลงทุนหรือ หนุมเวียนเพื่อเตรียมพร้อมต้อนรับอีกบทบาทใหม่ของการลงทุนต่างๆ ซึ่งสำหรัผู้ที่กำลังมองหาวงเงินสักก้อนในตอนนี้ ดีแน่นนอน สินเชื่อบุคคล เพอร์ซันนัลแคช ขอธนาคารCIMB อีหนึ่งสินเชื่อดีๆที่นำมาฝากกัน

สินเชื่อบุคคล เพอร์ซันนัลแคช

รับเงินก้อน โดยโอนเข้าบัญชีเงินฝาก ชำระคืนเท่ากันทุกงวด

พิเศษดอกเบี้ย9.99% ต่อปีตลอดอายุสัญญา เท่ากับ 12 เดือนสำหรับพนักงานที่มีรายได้ประจำต่อเดือน 30,000 บาทขึ้นไป

พิเศษดอกเบี้ย12.99%ต่อปีตลอดอายุสัญญา เท่ากับ 24 เดือนสำหรับพนักงานที่มีรายได้ประจำต่อเดือน 30,000 บาทขึ้นไป

พิเศษดอกเบี้ย13.99%ต่อปีตลอดอายุสัญญา เท่ากับ 36 เดือนสำหรับพนักงานที่มีรายได้ประจำต่อเดือน 50,000 บาทขึ้นไป

จุดเด่นผลิตภัณฑ์

สมัครง่ายโดยไม่ต้องมีหลักทรัพย์หรือบุคคลค้ำประกัน

วงเงินอนุมัติตั้งแต่20,000 – 2,000,000 บาท

ชำระคืนธนาคารเป็นรายเดือนเดือนละเท่า ๆ กัน

คิดอัตราดอกเบี้ย แบบลดต้นลดดอก

อายุสัญญาขั้นต่ำ 12 เดือน และสูงสุดเท่ากับ 72 เดือน

อัตราดอกเบี้ย

รายละเอียดการสมัคร

พนักงานประจำ / ข้าราชการ / พนักงานรัฐวิสาหกิจ

1.อายุ 21 – 60 ปี (อายุรวมระยะเวลาผ่อนชำระคืนต้องไม่เกิน 60 ปี)

2.สัญชาติไทย

3.รายได้

3.1 รายได้ประจำต่อเดือน 20,000 บาทขึ้นไป เลือกรับดอกเบี้ย 18.99% ต่อปี หรือ 19.99% ต่อปี

3.2 รายได้ประจำต่อเดือน 30,000 บาทขึ้นไป เลือกรับดอกเบี้ย 9.99% ต่อปี หรือ 12.99% ต่อปี หรือ 14% ต่อปี

3.4 รายได้ประจำต่อเดือน 50,000 บาทขึ้นไป รับดอกเบี้ย 13.99% ต่อปี

เจ้าของกิจการ

1.อายุ 21 – 60 ปี (อายุรวมระยะเวลาผ่อนชำระคืนต้องไม่เกิน 60 ปี)

2.สัญชาติไทย

3.รายได้เฉลี่ย 30,000 บาทต่อเดือน เลือกรับดอกเบี้ย 14% ต่อปี

เอกสารประกอบการสมัคร

พนักงานประจำ / ข้าราชการ / พนักงานรัฐวิสาหกิจ

1.สำเนาบัตรประชาชน / ในกรณีสำเนาบัตรข้าราชการ หรือสำเนาบัตรพนักงานรัฐวิสาหกิจ จะต้องแนบสำเนาทะเบียนบ้าน

2.สำเนาสมุดเงินฝากบัญชีออมทรัพย์ของผู้สมัครหน้าแรก ที่ระบุชื่อธนาคาร เลขที่บัญชี ชื่อเจ้าของบัญชีเพื่อโอนเงินกู้

3.เอกสารแสดงรายได้ อย่างใดอย่างหนึ่ง ดังนี้

สลิปเงินเดือน (ต้นฉบับ) ย้อนหลังไม่เกิน 6 เดือนนับจากปัจจุบัน หรือ สำเนาสลิปเงินเดือน ย้อนหลังไม่เกิน 2 เดือนนับจากปัจจุบัน และสำเนาบัญชีเงินเดือนย้อนหลัง 3 เดือนนับจากปัจจุบัน

สลิปเงินเดือนเดือนล่าสุด ที่พิมพ์จากคอมพิวเตอร์ (e-Payroll Slip) และสำเนาบัญชีเงินเดือนย้อนหลัง 3 เดือน นับจากปัจจุบัน

หนังสือรับรองเงินเดือน (ต้นฉบับ) ย้อนหลังไม่เกิน 2 เดือน นับจากปัจจุบัน และสำเนาบัญชีเงินเดือนย้อนหลัง 3 เดือนนับจากปัจจุบัน

สอบถามข้อมู฿ลเพิอ่เติมได้ที่ ธนาคาร CIMBทุกสาขาหรือ https://www.cimbthaionlinecampaign.com/personalloan/

About clickdoo24

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *