ออมสิน ให้กู้คนละ 30,000 ผ่อนสบาย ฟรีค่าธรรมเนียม

สินเชื่อบัตรกดเงินสด PEOPLE CARD เป็นสินเชื่อ ที่น่าสนใจ โดยมีจุดเด่นคือ ให้บริการสินเชื่อเอนกประสงค์ ในรูปของวงเงินสินเชื่อหมุนเวียน (Revolving Credit) เพื่อเป็นวงเงินสำรองให้ท่านนำไปใช้จ่ายเพื่อการอุปโภคบริโภคตามความต้องการ วงเงินสูงสุด 30,000 บาท โดยไม่ต้องมีหลักทรัพย์หรือบุคคล ค้ำประกัน

และยังคำนวณดอกเบี้ยตามจำนวนเงินและจำนวนวันที่เบิกใช้จริง ในอัตราดอกเบี้ยและ/หรือค่าธรรมเนียม ค่าบริการอื่นๆ ที่ธนาคารประกาศในแต่ละขณะ และธนาคารสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาอนุมัติวงเงินแก่ลูกค้าแต่ละรายตามหลักเกณฑ์ของธนาคาร และ/หรือธนาคารแห่งประเทศไทย

คุณสมบัติของผู้กู้ยืม

1.มีอายุ 20 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป

2.มีอายุไม่เกิน 60 ปี

3.สัญชาติไทย

4.เป็นบุคคลที่ไม่ล้มละลาย

5.มีรายได้ประจำ

เอกสารในการเตรียมขอยืมกู้

สำหรับผู้มีรายได้ประจำ

–สำเนาบัตรประชาชน พร้อมสำเนาทะเบียนบ้าน

–ต้นฉบับ/สำเนาสลิปเงินเดือน

–Statement หรือสำเนาบัญชีเงินเดือนย้อนหลัง 3 เดือน พร้อมหน้าสมุดบัญชี

สำหรับอาชีพอิสระ / เจ้าของกิจการ

–สำเนาบัตรประชาชน

–เอกสารแสดงการดำเนินธุรกิจ 1 ปี

–ต้นฉบับ/สำเนาเอกสารแสดงรายได้ย้อนหลัง 6 เดือน

–Statement หรือสำเนาบัญชีธนาคารในนามผู้สมัครย้อนหลัง 6 เดือน พร้อมหน้าสมุดบัญชี

สิทธิประโยชน์

–วงเงินสูงสุด 5 เท่าของรายได้

–ฟรี! ค่าธรรมเนียม

–วงเงินสูงสุดไม่เกินรายละ 30,000 บาท

รายละเอียดผลิตภัณฑ์บัตร

–วงเงินสินเชื่อสูงสุดไม่เกิน 5 เท่าของรายได้รวมต่อเดือน โดยวงเงินขั้นต่ำ เท่ากับ 30,000 บาท และ สูงสุดไม่เกิน 1,500,000 บาท

ค่าธรรมเนียม

–คิดดอกเบี้ย และ ค่าธรรมเนียมการใช้วงเงิน ตามยอดที่กดใช้จริงไม่เบิกใช้ไม่เสียดอกเบี้ยและ ค่าธรรมเนียมการใช้วงเงิน

–อัตราดอกเบี้ย ค่าบริการต่าง ๆ และค่าธรรมเนียมผิดนัดชำระหนี้ รวมกันสูงสุดไม่เกินร้อยละ 28 ต่อปี

ช่องทางการชำระเงิน

1.เคาน์เตอร์ธนาคารออมสิน

2.ATM ธนาคารออมสิน

3.ออมสิน Internet Banking

4.ออมสิน MyMo

5.ออมสิน (Direct Debit)

6.เคาน์เตอร์เซอร์วิส

7.เทสโก้ โลตัส

8.แคชเชียร์เซ็นเพย์ (CenPay)

About clickdoo24

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *