ตรวจสอบ “ประกันรายได้เกษตรกร” 64/65 งวด 33 จ่ายเงินส่วนต่าง “ประกันราคาข้าว”

ตรวจสอบเงิน “ประกันรายได้เกษตรกร” ปี 2564/65 ธ.ก.ส. จ่ายเงินส่วนต่าง “ประกันราคาข้าว” งวดที่ 33 ได้กี่บาท ขณะที่ข้าวเปลือกหอมปทุมธานี ไม่ชดเชยเพราะราคาสูงกว่าเป้าหมาย
ภายหลังจากที่รัฐบาล ได้อนุมัติโครงการ “ประกันรายได้เกษตรกร” ผู้ปลูกข้าว ปี 2564/65 รอบที่ 1 จ่ายส่วนต่าง “ประกันราคาข้าว” ลงวันที่ 4 พ.ย. 2564 จาก ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร หรือ “ธ.ก.ส.” นั้น “กรุงเทพธุรกิจออนไลน์” รายงานความคืบหน้า อย่างต่อเนื่อง

ล่าสุด นายวัฒนศักย์ เสือเอี่ยม อธิบดีกรมการค้าภายใน ในฐานะประธานคณะอนุกรรมการกำกับดูแลและกำหนดเกณฑ์กลางอ้างอิงโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าว ระบุว่า คณะอนุกรรมการกำกับดูแลและกำหนดเกณฑ์กลางอ้างอิงโครงการ “ประกันรายได้เกษตรกร” ผู้ปลูกข้าวได้มีมติ ในคราวประชุม ครั้งที่ 20/2565 เมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม 2565 เห็นชอบการกำหนดราคาเกณฑ์กลางอ้างอิงและการชดเชยส่วนต่าง “ประกันราคาข้าว” ให้เกษตรกรผู้ปลูกข้าว ปี 2564/65 รอบที่ 1 (งวดที่ 33) ดังนี้

ตรวจสอบ “ประกันรายได้เกษตรกร” 64/65 งวด 33 จ่ายเงินส่วนต่าง “ประกันราคาข้าว”
ข้อ 1. ราคาเกณฑ์กลางอ้างอิงประจำวันที่ 12 พฤษภาคม 2565 เพื่อใช้ในการชดเชยส่วนต่าง “ประกันราคาข้าว” ให้แก่เกษตรกรที่ขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้ปลูกข้าว ปีการผลิต 2564/65 รอบที่ 1 (งวดที่ 33) ให้แก่เกษตรกรที่ขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้ปลูกข้าว ปี 2564/65 ที่ระบุวันที่ คาดว่าจะเก็บเกี่ยวก่อนวันที่ 20 พฤษภาคม – 31 กรกฎาคม 2565 สำหรับข้าวเปลือกชนิดต่าง ๆ ณ ความชื้นไม่เกิน 15% ดังนี้

ข้าวเปลือกหอมมะลิ สิ้นสุดฤดูการเก็บเกี่ยว

ข้าวเปลือกหอมมะลินอกพื้นที่ ตันละ 13,620.00 บาท

ข้าวเปลือกหอมปทุมธานี ตันละ 12,383.83 บาท

ข้าวเปลือกเจ้า ตันละ 9,604.14 บาท

ข้าวเปลือกเหนียว ตันละ 11,074.83 บาท

ข้อ 2. การชดเชยส่วนต่างระหว่างราคา “ประกันรายได้เกษตรกร” กับราคาเกณฑ์กลางอ้างอิง มีอัตราส่วนต่างที่ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรใช้ในการจ่ายให้แก่เกษตรกรผู้ปลูกข้าว สำหรับการจ่ายเงิน งวดที่ 33 ในวันที่ 27 พฤษภาคม 2565 ดังนี้

ข้าวเปลือกหอมมะลิ สิ้นสุดฤดูการเก็บเกี่ยว

ข้าวเปลือกหอมมะลินอกพื้นที่ ตันละ 380.00 บาท

ข้าวเปลือกหอมปทุมธานี ราคาสูงกว่าเป้าหมาย

ข้าวเปลือกเจ้า ตันละ 395.86 บาท

ข้าวเปลือกเหนียว ตันละ 925.17 บาท

ตรวจสอบ “ประกันรายได้เกษตรกร” 64/65 งวด 33 จ่ายเงินส่วนต่าง “ประกันราคาข้าว”

ตรวจสอบเงิน “ประกันรายได้เกษตรกร”

เข้าสู่เวบไซต์ ได้ตลอด 24 ชั่วโมง

กรอกเลขประจำตัวประชาชน เพื่อใช้ในการเช็คเงินเกษตรกร การเช็คเงินเกษตรกร 2564 เข้าหรือยัง สามารถทราบผลได้ทันที หลังจากกรอกเลขบัตรประชาชน โดยจะมีรายละเอียดของบัญชี จำนวนเงิน และโครงการของเงินช่วยเหลือที่ได้รับ

ตรวจสอบข้อมูลในแอพพลิเคชั่น ธ.ก.ส. A-Mobile หลังจากตรวจสอบในเว็บไซต์แล้วเรียบร้อย หากมีข้อมูลขึ้นว่าได้รับเงินโอน สามารถเข้าไปตรวจสอบยอดเงินได้ด้วยตัวเองผ่านแอพพลิเคชั่น ธ.ก.ส. A-Mobile จากธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์

การเกษตร ดูแลเกษตรกรผู้ปลูกข้าวครอบคลุมกว่า 4.68 ล้านคน โดยประกันรายได้ให้เกษตรกรที่ขึ้นทะเบียนผู้ปลูกข้าวปีการผลิต 2564/65

ตรวจสอบ “ประกันรายได้เกษตรกร” 64/65 งวด 33 จ่ายเงินส่วนต่าง “ประกันราคาข้าว”

ที่มา:กรมการค้าภายใน

About clickdoo24

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *