ธ.ก.ส. ปล่อยกู้รายละ 100,000 บาท สินเชื่อสานฝัน ได้ทุกอาชีพ

ธนาคาร ธ.ก.ส. ออกมาปล่อย “สินเชื่อสานฝันสร้างอาชีพ” ให้กู้รายละไม่เกิน 100,000 บาท ช่วยเกษตรและครอบครัว พร้อมสินเชื่อ “โครงการสินเชื่อนวัตกรรมดี มีเงินทุน”สนับสนุน Smart Farmer ผู้จัดการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร หรือ ธ.ก.ส. นาย ธนารัตน์ งามวลัยรัตน์ ได้กล่าวว่า จากสภาวะเศรษฐกิจที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID – 19 ในปัจจุบัน ทำให้ประชาชนบางส่วนขาดรายได้ และไม่สามารถประกอบอาชีพเดิมของตนเองได้ ทางธนาคาร ธ.ก.ส. จึงได้เปิดตัวสินเชื่อใหม่ ดังนี้

1.สินเชื่อสานฝันสร้างอาชีพ วงเงิน 30,000 ล้านบาท

วัตถุประสงค์

เพื่อนำไปเป็นค่าใช้จ่ายหรือค่าลงทุนในการเริ่มต้นประกอบอาชีพ สนับสนุนการสร้างงาน สร้างอาชีพในชุมชนเมืองและภาคชนบท ผ่านโครงการสินเชื่อสานฝันสร้างอาชีพ

คุณสมบัติผู้กู้

ต้องเป็นเกษตรกร ทายาทเกษตรกร บุคคลในครัวเรือนเกษตรกร หรือบุคคลทั่วไป ที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโควิด-19 ที่มีแผนในการประกอบอาชีพเกษตรหรือประกอบการเกษตรตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง หรืออาชีพนอกภาคการเกษตร หรืออาชีพที่มีลักษณะเป็นการลงทุนค้าขายเพื่อเลี้ยงชีพในครัวเรือนซึ่งใช้เงินลงทุนไม่มากนัก

วงเงินปล่อยให้กู้

กู้ไม่เกิน 100,000 บาทต่อราย

อัตราดอกเบี้ย

กรณีกู้เป็นค่าใช้จ่ายคิดดอกเบี้ย 4% ต่อปี ระยะเวลาชำระคืนไม่เกิน 12 เดือน (พิเศษไม่เกิน 18 เดือน) นับแต่วันกู้

กรณีเป็นค่าลงทุนปีที่ 1-3 คิดดอกเบี้ย 4% ต่อปี ปีที่ 4 – 5 อัตราดอกเบี้ย MRR (ปัจจุบัน MRR เท่ากับร้อยละ 6.5 ต่อปี) กำหนดระยะเวลาชำระคืนไม่เกิน 5 ปี โดยปลอดชำระต้นเงิน 2 ปีแรก แต่ยังต้องชำระดอกเบี้ย

2.โครงการสินเชื่อนวัตกรรมดี มีเงินทุน วงเงิน 60,000 ล้านบาท

วัตถุประสงค์

เพื่อสนับสนุนให้เกษตรกรและบุคคลทั่วไปที่มีแนวคิดในการประกอบอาชีพการเกษตรหรือนอกภาคการเกษตรที่ใช้นวัตกรรมหรือเทคโนโลยี ในลักษณะ Smart Farmer โดยนำเอาความรู้ ความสามารถ ทักษะแนวคิดและวิธีการ เทคโนโลยีเครื่องมือ อุปกรณ์ หรือแนวทางในการปฏิบัติ ตลอดจนภูมิปัญญาชาวบ้าน มาใช้ในการประกอบอาชีพการเกษตรหรือนอกภาคการเกษตร หรือต่อยอดธุรกิจที่ดำเนินการอยู่เดิม เป็นการสร้างรายได้ หรือฟื้นฟูธุรกิจให้ดำเนินต่อไปได้

สินเชื่อสานฝันสร้างอาชีพ สำหรับเกษตรกรยุคใหม่ วงเงิน 1 แสนบาท จาก ธ.ก.ส.
คุณสมบัติผู้กู้

ต้องเป็นเกษตรกรหรือบุคคลทั่วไป ที่มีการจัดทำแผนงานหรือแผนธุรกิจที่ชัดเจน มีทักษะและประสบการณ์ในการประกอบอาชีพนั้นๆ รวมถึงมีแนวคิดในการใช้นวัตกรรมหรือเทคโนโลยีหรือได้รับการศึกษา หรือฝึกอบรมจากส่วนงานทั้งของภาครัฐหรือเอกชน วงเงินให้กู้ตามความจำเป็นตามแผนการประกอบอาชีพหรือแผนธุรกิจ

อัตราดอกเบี้ย

กรณีกู้เพื่อเป็นค่าใช้จ่าย อัตราดอกเบี้ย 4% ต่อปี กำหนดระยะเวลาชำระคืนไม่เกิน 12 เดือน (พิเศษไม่เกิน 18 เดือน) นับแต่วันกู้

กรณีเป็นค่าลงทุน ปีที่ 1-3 อัตราดอกเบี้ย 4% ต่อปี ปีที่ 4 เป็นต้นไป อัตราดอกเบี้ย MRR (ปัจจุบัน MRR เท่ากับร้อยละ 6.5 ต่อปี) กำหนดระยะเวลาชำระคืน ไม่เกิน 10 ปี ปลอดชำระ ต้นเงิน 3 ปีแรก แต่ยังต้องชำระดอกเบี้ย

ระยะเวลาจ่ายเงินกู้ทั้ง 2 โครงการ เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 ก.ค.64-31 มี.ค. 67

ผู้ที่สนใจสามารถแจ้งความประสงค์ขอสินเชื่อได้ผ่านช่องทาง LINE Official : BAAC Family และรับนัดหมายผ่าน SMS เพื่อจัดทำสัญญาต่อไป

หรือติดต่อได้ที่ ธ.ก.ส. ทุกสาขาทั่วประเทศ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร 02 555 0555

About clickdoo24

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *