ซื้อบ้านหลังแรก ผ่อนต่ำล้านละ 2,500 บาท

GSB ธนาคารออมสิน เปิดกู้สินเชื่อ “First Life First Home” สำหรับซื้อที่อยู่อาศัยหลังแรก เหมาะวัยเริ่มทำงานผ่อนต่ำล้านละ 2,500 บาท การมีที่อยู่อาศัยนั้นเป็นความฝันของใครหลายคน การซื้อบ้านสำหรับคนที่เพิ่งเริ่มทำงานอาจจะเป็นเรื่องยาก เนื่องจากภาระค่าใช้จ่ายในแต่ละเดือนอาจไม่เพียงพอต่อการผ่อนชำระสินเชื่ อบ้าน กว่าได้ปรับฐานเงินเดือนให้เพียงพอต่อการชำระในแต่ละเดือนอาจต้องใช้เวลาหลายปี และ ราคาอสังหาอาจเพิ่มขึ้นจนไม่สามารถเอื้อมถึง

ล่าสุด GSB ธนาคารออมสิน ได้เปิดกู้สินเชื่ อ “First Life First Home” ซื้อที่อยู่อาศัยหลังแรก เหมาะสำหรับผู้ที่เริ่มทำงานโดยมี รายละเอียดดังนี้

–ผ่อนเบาล้านละ 2,500 บาท/เดือน นาน 2 ปี

–ดอกเบี้ยต่ำ 2.30% ต่อปี (เฉลี่ย 3 ปีแรก)

–วงเงินให้กู้เคหะสูงสุด 5 ล้านบาท และขอกู้เพิ่มเติมด้วยดอกเบี้ ยพิเศษสุด

–ฟรี ค่าจดจำนอง* ค่าจัดทำนิติกร รมสัญญา ค่าบริการสินเชื่ อ

Gsb ปล่อยสินเ ชื่อ ‘First Life First Home’ ซื้อบ้านหลังแรกผ่อนต่ำล้านละ 2,500 บาท

เงื่อนไขการสมัครสินเชื่ อ “First Life First Home”

1.เป็นผู้ฝากเงินประเภทเผื่อเรียกของธนาคาร

2.มีอายุครบ 20 ปีขึ้นไป และเมื่อรวมอายุผู้กู้กับระยะเวลาที่ชำระเงินกู้ต้องไม่เกิน 70 ปี

3.มีอาชีพและรายได้แน่นอน

4.การกู้ร่วมกับบุคคลอื่น มีเงื่อนไขดังนี้

–กู้ร่วมกับบุคคลอื่นที่มีความสัมพันธ์เป็นคู่สมรส บุตร บิดา มารดา หรือ พี่น้องร่วมบิดามารดาเดียวกัน ไม่จำเป็นต้องถือกรรมสิทธิ์ร่วมในหลักประกันทุกคนก็ได้

–กู้ร่วมกับบุคคลอื่นที่นอกเหนือจาก (4.1) ต้องถือกรรมสิทธิ์ร่วมในหลักประกันทุกคน

หมายเหตุ:ทั้งนี้ ในกรณีที่กู้ร่วมกับบุคคลอื่นให้นับระยะเวลาชำระเงินกู้ตามอายุของผู้กู้ที่มีอายุน้อยที่สุดเพียงคนเดียว

เอกส ารสำหรับผู้กู้หลัก/ผู้กู้ร่วม

พนักงานประจำ/ ข้าราชการ/ พนักงานรัฐวิสาหกิจ/ พนักงานธนาคาร/ พนักงานเงินทุนหลักทรัพย์

1.สำเนาบัตรประชาชน

2.สำเนาทะเบียนบ้าน

3.สลิปเงินเดือน (เดือนล่าสุด) กรณีไม่มีสลิปเงินเดือนใช้หนังสือรับรองเงินเดือน อายุไม่เกิน 2 เดือน

4.สำเนาบัญชีธนาคารย้อนหลัง 6 เดือนล่าสุด

ประกอบธุรกิจส่วนตัว/ เจ้าของกิจการ

1.สำเนาบัตรประชาชน

2.สำเนาทะเบียนบ้าน

3.สำเนาบัญชีธนาคารที่ใช้หมุนเวียนในธุรกิจ ย้อนหลัง 6 เดือนล่าสุด

4.สำเนาใบอนุญาตประกอบธุรกิจที่ออกโดยหน่วยงานราชการ ได้แก่

–กรณีบริษัท สำเนาหนังสือรับรองจดทะเบียนบริษัท (อายุไม่เกิน 3 เดือน) และสำเนาบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น (อายุไม่เกิน 3 เดือน)

–กรณีห้างหุ้นส่วนจำกัด สำเนาหนังสือรับรองจดทะเบียนห้างหุ้นส่วนจำกัด (อายุไม่เกิน 3 เดือน)

–กรณีร้านค้า สำเนาใบทะเบียนพาณิชย์/ ทะเบียนการค้า

บัญชีรับ-จ่าย (ถ้ามี) ย้อนหลัง 6 เดือนล่าสุด/ งบการเงิน/ กรณีเป็นนิติบุคคล ใบเสร็จภาษีมูลค่าเพิ่ม (ภพ.30) ย้อนหลัง 6 เดือนล่าสุด

หลักประกันการขอกู้สินเชื่ อ

1.ที่ดิน หรือที่ดินพร้อมอาคาร หรือห้องชุด ตามวัตถุประสงค์ที่ขอกู้และตั้งอยู่ในแหล่งชุมชนที่มีความเจริญ มีไฟฟ้า สาธารณูปโภคอื่นๆ ตามความจำเป็น และมีทางสาธารณประโยชน์ซึ่งรถยนต์ผ่านเข้าออกได้สะดวก

2.หลักทรัพย์อื่นตามที่ธนาคารประกาศกำหนด

ระยะเวลาโครงการ

ยื่นกู้ภายในวันที่ 31 สิงหาคม 2565 หรือจนกว่าครบวงเงินโครงการตามที่กำหนด แล้วแต่อย่างใดอย่างหนึ่งถึงก่อน (วงเงินโครงการ 5,000 ล้านบาท) อนุมัติและจัดทำนิติก รรมสัญญาให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 30 กันย ายน 2565

ข้อมูลจาก:ธนาคารออมสิน

About clickdoo24

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *