Home / ข่าวทั่วไทย / ยืนยันห้ามขายเหล้า ต่อเนื่องเช่นเดิมถึง 31 พค 63

ยืนยันห้ามขายเหล้า ต่อเนื่องเช่นเดิมถึง 31 พค 63

เมื่อวันที่ 1 พค 63 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสระแก้ว แจ้งว่า จังหวัดสระแก้วคงมาตรการป้องกัน COVID-19 อย่างต่อเนื่อง โดยนายวรพันธุ์ สุวัณณุสส์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว แถลงเมื่อวันที่ 30 เมษายน 2563 เวลา 18จุด00 น ว่าตามที่รัฐบาลได้มีการขยายระยะเวลาการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินในทุกเขตท้องที่ทั่วราชอาณาจักร

โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ 1ถึง31 พฤษภาคม 2563 ประกาศดังกล่าวมีผลทำให้ประกาศและคำสั่งของจังหวัดสระแก้วที่เป็นมาตรการในการป้องกันและควบคุมการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในพื้นที่จังหวัดสระแก้ว เช่น ห้ามจำหน่ายสุราทุกชนิด การปิดสถานบริการ สถานประกอบการที่คล้ายสถานบริการ โรงภาพยนตร์ ห้างสรรพสินค้าในส่วนที่ไม่ใช่แผนกซุปเปอร์มาร์เก็ต ร้านเกม ร้านคาราโอเกะ ร้านอินเตอร์เน็ต เป็นตัน ยังคงให้มีผลบังคับใช้ต่อเนื่องต่อไปเช่นเดิม

เมื่อวันที่ 1 พค63 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสระแก้ว แจ้งว่า จังหวัดสระแก้วคงมาตรการป้องกัน CO VID อย่างต่อเนื่อง โดยนายวรพันธุ์ สุวัณณุสส์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว แถลงเมื่อวันที่ 30 เมษายน 2563 เวลา 18จุด00 น ว่าตามที่รัฐบาลได้มีการขยายระยะเวลาการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินในทุกเขตท้องที่ทั่วราชอาณาจักร

โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ 1ถึง31 พฤษภาคม 2563 ประกาศดังกล่าวมีผลทำให้ประกาศและคำสั่งของจังหวัดสระแก้วที่เป็นมาตรการในการป้องกันและควบคุมการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในพื้นที่จังหวัดสระแก้ว เช่น ห้ามจำหน่ายสุราทุกชนิด การปิดสถานบริการ สถานประกอบการที่คล้ายสถานบริการ โรงภาพยนตร์ ห้างสรรพสินค้าในส่วนที่ไม่ใช่แผนกซุปเปอร์มาร์เก็ต ร้านเกม ร้านคาราโอเกะ ร้านอินเตอร์เน็ต เป็นตัน ยังคงให้มีผลบังคับใช้ต่อเนื่องต่อไปเช่นเดิม

ล่าสุด นายวรพันธุ์ สุวัณณุสส์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว ลงนามหนังสือด่วนที่สุดที่ สก 0017.5/ว 0277 ลงวันที่ 1 พ.ค.63 เรื่อง การดำเนินการตามมาตรการเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 COVID19 เนื่องจากโรคยังคงระบาดอยู่แม้ว่าจะควบคุมได้ในระดับหนึ่ง แต่รัฐบาลยังคงประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินต่อไปอีกระยะหนึ่ง

ประกอบกับเดือนพฤษภาคม 2563 มีวันหยุดต่อเนื่องหลายวัน จึงขอความร่วมมือส่วนราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และรัฐวิสาหกิจ ดำเนินการและถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด โดยให้ผู้บังคับบัญชาส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐพิจารณา อนุมัติ อนุญาต การลาหยุดของข้าราชการ หรือเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานตามความจำเป็นและเหมาะสม โดยเฉพาะกรณีการลาหยุดในวันที่เป็นการลาหยุดต่อเนื่องหลายวัน

นอกจากนั้น ให้ทุกส่วนราชการ หน่วยงานของรัฐร่วมกันรณรงค์ให้บุคลากรทุกระดับ อยู่บ้าน หยุดเชื้อ เพื่อชาติ อย่างต่อเนื่องต่อไป และในกรณีที่หัวหน้าส่วนราชการ หน่วยงาน และบุคลากรในสังกัดมีความจำเป็นต้องเดินทางออกนอกพื้นที่จังหวัดสระแก้ว ให้หัวหน้าส่วนราชการ หน่วยงานใช้ดุลยพินิจในการพิจารณาตามความจำเป็นและเหมาะสม ทั้งนี้ หากเกิดความเสียหายใดๆ ต่อทางราชการอันเกิดจากผลการพิจารณาดังกล่าวให้ถือเป็นความรับผิดชอบของหัวหน้าส่วนราชการหน่วยงานนั้นๆ ทุกกรณี

อย่างไรก็ตาม ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ภายหลังเดือนพฤษภาคม 2563 มีวันหยุดต่อเนื่องหลายวัน ส่งผลให้มีประชาชนเดินทางข้ามจังหวัดมากขึ้น อาทิ คนที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ จ.ภูเก็ต ซึ่งมีจำนวนผู้ติดเชื้อโควิด19 สูงระดับประเทศ มีผู้ลงทะเบียนเดินทางออกนอกจังหวัดจำนวนมาก

ซึ่งบางจังหวัดมีคำสั่งแจ้งทุกอำเภอให้มีการตรวจสอบคัดกรองและกักกันตัวบุคคลที่เดินทางมาจาก จ ภูเก็ต แล้ว ทั้งนี้ ในพื้นที่ จ สระแก้ว พบว่า มีจำนวนผู้ลงทะเบียนเดินทางออกจาก จ ภูเก็ต เพื่อกลับภูมิลำเนาและมีจุดหมายปลายทางใน จ.สระแก้ว จำนวน 43 คน ด้วย

ขอบคุณ 77kaoded

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *