ออมสิน สินเชื่อ สร้างงานสร้างอาชีพ ให้ยืม 10,000-300,000 ไม่ต้องค้ำ ช่วยทุกกลุ่มอาชีพ

ธนาคารออมสิน ได้เปิดตัวสินเชื่อใหม่ ภายใต้ชื่อ สินเชื่อ สร้างงานสร้างอาชีพ นับว่าเป็น สินเชื่อ เงินให้กู้ยืม เพื่อนำไปลงทุนในการสร้างอาชีพ เพื่อ การฟื้นฟู เสริมสภาพคล่อง ซึ่งล่าสุดทาง ธนาคารออมสิน ได้แจ้ง ว่าทางธนาคารได้มีโครงการ สินเชื่อสร้างงานสร้างอาชีพ ซึ่งได้ เปิดโอกาสให้ทุกอาชีพ ได้ขอ กู้เงิน เพื่อเป็นเงินทุนเริ่มต้นในการประกอบอาชีพ และ ยังสามารถขอสินเชื่อ เงินให้กูยืม ได้ ตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่ 30 กันยายน 2565 และ สำหรับรายละเอียดของโครงการสินเชื่อ สร้างงานสร้างอาชีพ นี้ ผู้กู้จะต้องมีคุณสมบัติ และ เอกสารที่จะต้องเตรียมเพื่อใช้ยื่นขอสินเชื่อตามกลุ่มอาชีพ รายละดังนี้

กลุ่มที่ 1.ผู้ประกอบวิชาชีพเช่น ช่างปูน ช่างแอร์ ช่างเชื่อม ช่างไฟฟ้า ช่างซ่อมอุปกรณ์ต่างๆ ช่างเสริมสวย ช่างตัดผม เป็นต้น

บัตรประชาชนของผู้ขอกู้เงิน

ทะเบียนบ้านของผู้ขอกู้เงิน

ใบประกาศนียบัตร หรือ วุฒิบัตร ที่ผ่านการอบรมจากหน่วยงานรัฐ / เอกชน หรือเอกสารอื่น ๆ ตามประเภทของอาชีพ (ฉบับจริง)

รูปถ่ายสถานที่ประกอบการ(ถ้ามี)

กลุ่มที่ 2. ผู้ประกอบการรายย่อย ที่ไม่ใช่ช่าง เช่น จำหน่ายสินค้า online การดูแลผู้สูงอายุ ผู้ป่วยติดเตียง การจัดดอกไม้ เป็นต้น

บัตรประชาชนของผู้ขอกู้

ทะเบียนบ้านของผู้ขอกู้

ใบประกาศนียบัตร หรือ วุฒิบัตร ที่ผ่านการอบรมจากหน่วยงานรัฐ / เอกชน หรือ เอกสารอื่น ๆ ตามประเภทของอาชีพ (ฉบับจริง)

รูปถ่ายสถานที่ประกอบการ(ถ้ามี)

กลุ่มที่ 3.ผู้ขับขี่รถสาธารณะ ประกอบด้วย ผู้ขับขี่รถแท็กซี่ / รถตู้สาธารณะ / รถรับจ้างขนส่งสินค้า

บัตรประชาชนของผู้ขอกู้

ทะเบียนบ้านของผู้ขอกู้

ใบอนุญาติขับขี่สาธารณะ(ฉบับจริง)

รูปถ่ายสถานที่ประกอบการ (ถ้ามี)

กลุ่มที่ 4.ผู้ประกอบการ ร้านค้าแฟรนไชส์

บัตรประชาชนของ ผู้ขอกู้

ทะเบียนบ้านของ ผู้ขอกู้

สัญญาธุรกิจแฟรนไชส์ (ฉบับจริง)

เอกสารประมาณการ รายรับ รายจ่าย ของ ธุรกิจแฟรนไชส์

รูปถ่ายสถานที่ประกอบการ (ถ้ามี)

กลุ่มที่ 5.ผู้ประกอบการขนาดเล็กที่มีสถานที่จำหน่ายที่แน่นอน เช่น ร้านค้าปลีก โชห่วย ร้านค้าขายส่ง ร้านนวดแผนไทย ร้านสปา อู่ซ่อมรถ เป็นต้น

บัตรประชาชนของ ผู้ขอกู้

ทะเบียนบ้านของ ผู้ขอกู้

บัญชีรายรับ รายจ่าย / Statement รายได้จากสถานประกอบการ ย้อนหลัง 6 เดือน

ทะเบียนการค้า / ทะเบียนพาณิชย์ ของสถานประกอบการ

รูปถ่ายสถานที่ประกอบการ (ถ้ามี)

คุณสมบัติ

จำกัดให้เป็นผู้ที่มีสัญชาติไทย อายุ 20 ปี ขึ้นไป

มีที่อยู่อาศัย สถานประกอบการ ที่ติดต่อชัดเจนแน่นอน

มีหมายเลขโทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้ตลอด

ไม่เป็นลูกจ้าง พนักงาน ผู้บริหาร หรือกรรมการของธนาคารออมสิน

เป็นผู้เริ่มประกอบอาชีพ / ผู้ประกอบการรายย่อย / ผู้ประกอบการขนาดเล็ก / ผู้ขับขี่รถสาธารณะ ที่ผ่านการฝึกอบรมจากหน่วยงานภาครัฐ / เอกชน ที่มี

ความน่าเชื่อถือ หรือ มีประสบการณ์ในการประกอบอาชีพ ดังกล่าวมาแล้ว แบ่งเป็น 3 กลุ่ม ดังนี้

ผู้เริ่มประกอบอาชีพ / ผู้ประกอบการรายย่อย ประกอบด้วย ผู้ที่ผ่านการอบรมอาชีพ ช่าง ทุกประเภท เช่น ช่างปูน ช่างแอร์ ช่างไฟฟ้า ช่างเชื่อม ช่างซ่อมอุปกรณ์ต่าง ๆ ผู้ประกอบอาชีพเสริมสวย / ตัดผม เป็นต้น และ ผู้ที่ไม่ใช่ช่าง เช่น จำหน่ายสินค้า online

การดูแลผู้สูงอายุ/ผู้ป่วยติดเตียง การจัดดอกไม้ เป็นต้น โดยมีใบประกาศนียบัตร หรือวุฒิบัตร ที่ผ่านการอบรมจากหน่วยงานรัฐ / เอกชน หรือเอกสารอื่นๆ ตามประเภทของอาชีพ

ผู้ขับขี่รถสาธารณะ ประกอบด้วยผู้ขับขี่รถแท็กซี่ / รถตู้สาธารณะ / รถรับจ้างขนส่งสินค้า โดยมีใบอนุญาตขับขี่รถสาธารณะ หรือเอกสารอื่นๆ ตามประเภทของอาชีพ

ผู้ประกอบการขนาดเล็กประกอบด้วย ผู้ประกอบการที่มีสถานที่จำหน่าย หรือสถานที่ให้บริการ ที่แน่นอน เช่น ร้านค้าปลีก ร้านค้าส่ง โชห่วย แฟรนไชส์ ร้านสปา ร้านนวดแผนไทย อู่ซ่อมรถ เป็นต้น โดยมีทะเบียนพาณิชย์ ทะเบียนการค้า สัญญาแฟรนไชส์ หรือเอกสารแสดงความเป็นเจ้าของอื่นๆ

วงเงินกู้ยืม:ให้กู้ยืมไม่เกิน 300,000 บาท ต่อราย

อัตราดอกเบี้ย:อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 3.99 ต่อปี (Effective Rate) ตลอดอายุสัญญากู้เงิน

ระยะเวลาในการชำระ

สูงสุดไม่เกิน 5 ปี (60 งวด) รวมกับระยะเวลาปลอดชำระเงินงวด (เงินต้นและดอกเบี้ย) 6 งวดแรก โดยเริ่มชำระตั้งแต่งวดที่ 7 เป็นต้น ไป จนกว่าจะปิดบัญชี หรือ ครบสัญญา

หลักประกันเงินกู้ยืม

กรณีที่วงเงินกู้ไม่เกิน 100,000 บาท ไม่มีหลักประกัน (Clean Loan)

กรณี ที่วงเงินกู้เกิน 100,000-300,000 บาท ใช้บุคคลค้ำประกัน โดยบุคคลค้ำประกันจะต้องมีรายได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของวงเงินกู้

สอบถามข้อมูลเพิ่มได้ที่ ธนาคาร ออมสิน ทุกสาขาทั่วประเทศ หรือโทร 02-299 8000

About clickdoo24

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *