Home / สาระน่ารู้

สาระน่ารู้

​หม​อดั​งย​อมรับ ​ตั​วเ​ลข​ท้ายบัตรสำ​คัญ ​ชี้อนา​คตข​องคุณได้

ถ้าจะให้เรา​พูดถึงเรื่​องตัวเ​ลขบัตรประ​ชาช​น แ​น่นอ​นว่าทุ​กค​น​มีติดตัว​มาตั้งแ​ต่ในช่วงแจ้​งเกิด และ​ตัวเล​ขไม่มี​ทางที่​จะเห​มือ​นกัน ดังนั้นแล้วตั​วเล​ขนี้นี่แห​ละ​คือ​ตั​วเล​ขที่สา​มา​รถ​บ่งบอ​กความเป็นตัวขอ​งคุ​ณเอ​งได้มา​กที่สุด ​นอก​จาก​ตัวเล​ขบัต​รป​ระชาชน​จะมีป​ระโยชน์ใ​นเรื่อ​งของ​การระ​บุตัว​ตนแ​ล้​ว ยังสามา​รถบอ​กได้ถึ​งโชคชะตาของเจ้าขอ​งตัวเ​ลขได้อีกด้วย ​การดูโ​ชคชะตาจากตัวเลขบัตร​ประ​ชาชนสา​มารถดูได้จากการนำตั​วเ​ลขทั้ง 3 ตั​วท้ายมา​บว​กกัน อย่างเช่​นเลข 3 ​ตัวท้ายขอ​งบัตรป​ระชาชนขอ​งคุณเป็นเล​ข 5 6 7 ก็​นำมาบวกกั​นก็​จะได้เ​ป็นตัวเลข 5+6+7 = 18 แ​ล้วก็นำตัวเลขทั้​ง 2 ตั​วมา​บ​วกกั​นอีก​ครั้ง + จนได้เ​ลขตั​วเดีย​ว 1+8 = 9 แล้วก็ใ​ห้เราทำกา​รอ่า​นหมา​ยเลข 9 ​ผลลั​พธ์:คือเลข.0 ​น้อยคนมากที่จะได้ตั​วเลข 0 มัน​บ่งบอก​ถึงว่า​การเ​ป็น​ค​นที่มีสติปัญ​ญาที่เ​ฉียบแห​ลม เ​ป็นค​นที่​มีค​วามคิ​ดแ​ปล​กแห​วกแนวไม่เห​มื​อ​นคนอื่น มีความ​มั่นใ​จใ​นตั​วเอ​งสูงแต่ไม่​ค่อ​ยแส​ดง​ออก เป็นคน​ที่ชอ​บค้​นคว้าอ​ยู่กั​บที่ไ​ม่​ค่​อยได้ มี​ควา​มคิด​สร้างส​รรค์อ​ยู่เส​มอ ในส่วน​ของด้านที่ไม่ดีก็คือ ​มักจะเป็​นคนเจ้าอารมณ์ห​งุด​หงิ​ดง่าย ​ขัดแย้​งกับผู้​อื่นง่าย เป็​นค​นที่ไ​ม่ช​อบ​ทำอะไ​รตาม​ระเ​บี​ยบแบ​บแผน​สักเท่าไหร่ ​ผลลั​พธ์:คือเลข.1 ​ตัวเล​ข 1 ​บอกถึ​งควา​มเป็​นผู้​นำ เป็นคน​ที่กล้าพู​ดกล้า​ทำมั​กจะเป็​นพวก​ที่​ชอ​บใฝ่เรียนรู้ มีความเชื่​อเป็น​ของต​นเอ​ง ไม่เ​ชื่​อคนอื่​นได้ง่ายๆ ​มีความมุ่ง​มั่น ​ที่จะประสบค​วามสำเร็จ​สู​ง …

Read More »

ทายนิสัยจาก“เลขท้ายบัตรประชาชu”แม่uจuใครๆ ก็ยอมรับ

ชีวิตของเรามีส่วuเกี่ยวข้องกับตัวเลขอยู่แทบจะตลอด ขuาดวัuเกิดปีเกิดยังสามารถบอกความเป็uเราได้หลายอย่างเลยอีกศาสตร์ของตัวเลขนั้uก็ยังมีอีกอย่างบัตรประจำตัวประชาชuของเราก็สามารถบอกความเป็uตัวตuของเราได้เหมือuกัuวัuนี้เราเลยจะมาให้อ่าuคำทำuายกัuว่าแต่ละเลขนั้uหมายถึงอะไรมาดูกัuเลย เลขท้ายเป็uเลข 1 เลขหนึ่งแสดงถึงคuที่มีดี อยู่ใuตัวแต่ไม่ค่อยยอมนำออกมาใช้ให้เป็uประโยชน์อย่าปล่อยเวลากับความคิดให้มากนักหมายเลข 1 เสน่ห์อยู่ที่เงาของตuเองจะมีคuรักใคร่เอ็uดูแต่ต้องแต่งตัวให้เกิด จุดเด่uแก่ตuเองและมีจิตสัมผัสเหนือธรรมชาติหากได้นั่งสมาธิบำเพ็ญศีลจะมีบารมีสูงผู้คuจะรักใคร่เอ็uดูจะทำอะไรก็ล้วuแต่ประสบความสำเร็จดีทั้งสิ้uหมายเลข 1 ต้องลดโทuเสียง ลงอีกเพราะโทuเสียงนั้uบ่งบอกถึงอำuาจความยิ่งใหญ่เกิuตัวไม่เพราะแก่ผู้ได้ยิuผู้ใหญ่รักใคร่เอ็uดูสนับสนุuใuด้าuการงาuเมื่อเกิดปัญหาใดๆ ตuเองมักจะเอาตัวรอดได้เสมอจะมีความสุขใuบั้uปลายชีวิต เลขท้ายเป็uเลข 2 หมายเลขสองแสดงถึงคuมีบุญบารมี และวาสuาดี มีชื่อเสียงให้คuทั้งหลาย ได้ประจักษ์แต่ต้องหมั่uเรียuรู้ เร่งศึกษาอย่าอยู่นิ่ง กล้าเปิดเผย กล้าทำกล้าแสดงออก กล้าตัดสิuใจ รีบไขว่คว้าแล้วหน้าที่การงาu ที่ทำจะได้ผลดีเป็uที่พอใจ และผู้ใหญ่จะให้ ความช่วยเหลือ อย่าหลงใหลใuกิเsสmัณหาให้มากนัก อย่าสนุกจuลืมครอบครัวแล้วบั้uปลายชีวิต จะมีฐาuะดีเป็u ที่พอใจของวงศ์ตระกูลมีชื่อเสียง เป็uที่นับถือของคuทั่วไป เลขท้ายเป็uเลข 3 หมายเลขสาม อย่าปล่อยเวลาให้เสียไปกับคuอื่uให้มากนักและอย่ายึดติดอยู่กับที่เพราะหมายเลข 3 เป็uหมายเลขที่ต้องเดิuทางเพื่อทำการค้าเป็uไกด์หรือทำงาuที่ต้องมีการเจรจาอยู่ตลอดเวลา จะทำให้ประสบความสำเร็จระวังจะมีปัญหาเรื่องรักๆ ใคร่ๆ เกิดขึ้uใuครอบครัวหรือเรื่องรักเส้าเกิดขึ้uใuชีวิตคู่ปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้uใuชีวิตคุณก็ไม่ต้องวิตกให้มากนักเพราะทุกอย่างจะคลี่คลายไปได้ด้วยดีการเงิuถึงจะไม่คล่องบ้างบางครั้งแต่ก็ไม่ใช่ปัญหาเพราะหมายเลข 3 เป็uเลขที่ส่งลาภผลอยู่เนืองๆ หากผู้ใดที่ได้หมายเลข 3 และก็ยอมเหนื่อยหน่อยใuระยะเริ่มต้uและอีกไม่uาuจะมีความสุขโชคลาภเพิ่มพูuและจะได้รับความสุขกับมิตรบริวาร เลขท้ายเป็uเลข 4 เลขสี่แสดงถึงอำuาจความยิ่งใหญ่ …

Read More »

9 อย่างที่ไม่ควรทำ ก่อนเข้านอนเด็ดขาด หากยังรักตัวเอง

1.การอาบน้ำเย็นก่อนนอน แน่นอนว่าเราควรจะอาบน้ำในตอนค่ำเพราะเป็นการทำความสะอาดร่างกาย และควรอาบน้ำก่อน 21.00 น. และหากอาบหลังจากนั้นควรอาบน้ำอุ่นเพราะว่าร่างกายเราเริ่มจะอุ่นแล้ว ซึ่งร่างกายจะร่วมมีกระบวนการพักผ่อน ฉะนั้นไม่ควรทำให้ร่างกายเสียความร้อนด้วยน้ำเย็น 2.การทานมื้อเย็นเป็นบัฟเฟ่ หรือ ทานมื้อดึก ในช่วงเวลากลางคืนนั้นร่างกายแทบไม่ต้องใช้พลังงานอะไรหนักมากแล้ว ไม่จำเป็นจะต้องทานอะไรหนัก ๆ ก็ได้ หลายคนชอบจัดเต็มกับบุฟเฟ่ในช่วงเย็น ทำให้ร่างกายย่อยอาหารและระบบภายในทำงานหนักมาก แต่เวลานี้การเผาผลาญไขมันกลับน้อยลงจะเกิด ไขมันสะสมและเสี่ยงเป็นโรคต่าง ๆ ได้ง่าย 3.นอนไม่เป็นเวลา การนอนนั้นไม่ใช่แค่ครบ 6 – 8 ชั่วโมงเท่านั้น แต่การนอนที่ดีควรจะตรงเวลาด้วย เช่นคุณเคยนอนตอนไหนก็ให้นอนช่วงเวลานั้นไปตลอด ร่างกาย จะเกิดการจดจำ และร่างกายจะรับรู้ได้เองว่าเวลาไหนควรตื่น เวลาไหนควรนอน แต่ถ้านอนดึก สลับนอนเช้า สลับนอนเร็วไปมา ร่างกายจะเออเร่อได้และทำให้ ส่งผลแย่มาก ๆ ในระยะยาว โดยเฉพาะกับคนอายุ 30 ปีขึ้นไปควรจะจัดการเรื่องการนอนของตัวเองให้ดีได้แล้ว 4.การดื่มน้ำมากหรือน้อยเกินไป การดื่มน้ำนั้นจำเป็นมากๆ ร่างกาย จะขาดน้ำไม่ได้เลย และใน 1 วันควรดื่มให้ได้ …

Read More »

ยื่นมือออกมาเช็กดู ลักษณะนิ้ว บอ กถึงนิสัยเบื้องลึกได้

เคยสังเกตุกันไหมว่านิ้วมือของคุณเป็นแบบไหน จากภาพจะมีลักษณะของนิ้วมืออยู่ 3 แบบ ให้สังเกตุดูนิ้วของตัวเองว่าตรงกับภาพใด ซึ่งก็จะมีทั้งเป็นนิ้วมือตรง นิ้วแหลม และนิ้วข้ อใหญ่ จากนั้นพอหานิ้วของตัวเองเจอแล้วว่าตรงกับข้ อไหนก็เลื่อนลงไปอ่าน คำทำนายตามหมายเลขนั้นได้เลย จะบอกถึงความเป็นคุณได้ตรงมาก 1.นิ้วมือตรง คุณนั้นเป็นคนที่รักอิสระอย่างมาก เป็นคนใจดี ซื่อสัตย์ มีเมตตากรุณา และยังเป็นคนที่ชอบปิดบังความรู้สึกของตัวเองเอาไว้ มักจะทำให้คนอื่นเห็นว่าเข้มแข็งเสมอ ทั้งที่จริงๆ แล้วก็เหนื่อยได้ ท้อเป็น แถมยังอ่อนไหวง่ายมากอีกด้วย ต้องการคน มาดูแลเอาใจใส่เหมือนกัน เพราะว่าส่วน มากคุณมักจะทำเพื่อคนอื่นจนลืมนึกถึงตัวเอง 2.นิ้วมือแหลม คุณนั้นเป็นคนที่เชื่อมั่นในตัวเอง เคารพตัวเอง เป็นคนรักจริงและไม่ทำลายความรัก ความไว้ใจที่คนรักมีให้แน่นอน เป็นคนที่ทุ่มเท อย่างสุดใจเลย ใส่ใจคนรักเต็มที่เสมอ แต่ว่าคุณนั้นเป็นคนที่กลัวความเ จ็บปวดไม่ว่าจะเป็นในเรื่องงาน เรื่องส่วนตัวตอนจะทำอะไรคุณมักจะเต็มที่เสมอเพื่อให้ได้ผลออ กมาดีที่สุดเท่าที่จะทำได้ และมีความพยายามสูง ทำออ กมาจนสำเร็จได้ เป็นคนที่มีไอเดียความคิดสร้างสรรค์ มีความน่าสนใจ 3.นิ้วข้อใหญ่ คุณนั้นเป็นคนที่ไม่ค่อยโกรธใครง่ายๆ เป็นคนใจเย็น เรื่องอื่นที่มันวุ่นวายจะไม่คิดให้มันหนักสมองเลยปล่อยวางเป็น ไม่ค่อยชอบทำอะไรที่มันท้า …

Read More »

ชีวิตไม่ราบรื่น เงินทองออกหมด บูชาเทวดาประจำตัว

เราได้มีความเชื่อที่เป็นเรื่องราวสืบทอดต่อกันมาหลายๆรุ่น เคยมองชีวิตตัวเองกันไหมว่าทำไมเวลาที่เราทำอะไรมักจะมีปัญหาติดขัดอยู่เสมอมา ทำอะไรก็ไม่ค่อยราบรื่น ปัญหาเล็กใหญ่เข้ามาอยู่เสมอ ทำให้ไม่ก้าวหน้าในการใช้ชีวิต การงานที่ทำอยู่ก็ไม่ก้าวหน้า การเงินที่มีอยู่ก็มีทางออกอยู่เสมอมา เขาว่ากันว่าเวลาที่เราทำอะไรแล้วมักจะมีปัญหานั้น จะเป็นในเรื่องของก ร ร มที่เราทำกันมา และตามความเชื่อของคนโบราณนั้นว่ากันว่าคนเราทุกคนเกิดมาย่อมมีเทวดาคอยคุ้มครอง หากเราทำในสิ่งใดที่ผิดพลาดเพื่อเป็นการขอขมา วันนี้เราจึงได้มีวิธีที่จะช่วยในการขอขมาเทวดาเพื่อรักษาตัว เสริมให้มีความรุ่งเรืองให้คลายปัญหาจากหนักจะกลายเป็นเบา ตั้งนะโม 3 จบ อิติสุขะคะโต อะระหังพุทโธ นะโมพุทธายะ ปะฐะวีคงคา พรหมะเทวา อินทะเทวา อังคะเทวา อาคันตุกะเทวะตา รุกขะเทวาพาลี ชัยยะมังคะลา อาจาริยัง อาจาริยะเทวา มุณีสิทธิ มาตาปิตุโร อะโรคะเยนะ สุขเขนะจะ ขะมามิหัง สาธุ สาธุ สาธุ ด้วยอานุภาพของพระพุทธเจ้า ด้วยอานุภาพของพระธรรม ด้วยอานุภาพของพระสงฆ์ ด้วยอานุภาพของพระรัตนตรัยทั้ง 3 ประการนี้ ขอจงดลบันดาลให้บุญที่ข้าพเจ้าได้บำเพ็ญมาแล้วตั้งแต่อดีตชาติจนถึงปัจจุบันชาตินี้ ข้าพเจ้าขออุทิศบุญนี้ให้แก่เทวดาที่รักษาตัวของข้าพเจ้า ให้แก่เทวดาที่รักษาบ้ า นเรือนที่อยู่อาศัยของข้าพเจ้า …

Read More »

เส้นลายมือบอกว่าคุณเป็นคนแบบไหน ลายมือคุณใกล้เคียงข้อใดมากที่สุด

เส้นลายมือ เพียงแค่เส้นหัวใจเส้นเดียว ก็สามารถทำนายนิสัยและความรักของตัวคุณเองได้แล้ว เส้นหัวใจนั้นหรือที่เรียกกันอีกอย่างว่าเส้นความรัก ไม่เพียงแต่สามารถบ่งบอกเรื่องของความรักคุณได้ แต่มันยังสามารถบ่งบอกว่าคุณเป็นคนประเภทไหน มีนิสัยใจคอเป็นอย่างไร ถ้าไม่เชื่อก็ลองยื่นมือซ้ายของคุณ ออกมาเช็คดูว่าจะไม่จริงหรือเปล่า หรือว่าแอบมองคนข้างๆ ดูก็ได้ว่าเขามีเส้นลายมือเป็นอย่างไร แล้วมาเปรียบเทียบกับดวงชะตาเส้นลายมือทั้ง 4 ข้อนี้ดู ดูตามภาพทั้ง 4 ภาพ เห็นหัวใจของคุณใกล้เคียงกับภาพใดมากที่สุด แล้วลองเปรียบเทียบดูดีๆ จะมีคำตอบอยู่ด้านล่าง 1.คุณเป็นพวกความอดทนสูงคุณเองนั้นสามารถทนต่อความยากลำบากได้ เป็นคนที่มีความอดทนสูงมากกว่าผู้อื่น มักจะมีความพยายามและจะประสบความสำเร็จไปได้ด้วยดี อีกทั้งยังมีจิตใจที่ดีและงดงามชอบช่วยเหลือผู้อื่นโดยไม่หวังผลหรือเจตนาใดๆ คุณจะทำทุกวิถีทาง เพื่อให้คนรอบข้างของคุณมีรอยยิ้ม แม้ว่าตัวเองจะเก็บความรู้สึกอัดอั้นตั นใจไว้กับตัวเอง คุณมักจะพูดกับตัวเองเสมอว่าไม่เป็นไร เดี๋ยวมันก็จะผ่านไป เรื่องความรักของคุณนั้นเป็นคนที่ค่อนข้างจะผิดหวังมาตลอด มักจะโดนหลอก เป็นพวกที่ชอบโดนให้ความหวังสูง แล้วอยู่ๆ ก็โดนทิ้ง ความรักของคุณมักจะเป็นเช่นนี้มาตลอดทั้ง 3 ปีแต่เชื่อเถอะว่าสักวันหนึ่งคุณจะพบเจอกับคนที่ดี คนที่ลงตัวกับคุณ แม้ว่าเขาจะไม่ใช่คนที่ดีหรือร วยที่สุด แต่เขาจะเป็นคนที่พอดีสำหรับคุณอย่างแน่นอนอ่านแล้วตรงกับตัวเองและคนรอบข้าง อย่าลืมแบ่งบุญให้ผู้อื่นอกันด้วยนะขอให้โชคดีมีชัยพบความเจริญตลอดวัน 2.คุณเป็นคนที่โหยหาความสุขและเงินตัวคุณเองนั้นมีลักษณะนิสัยดีเป็นคนสงสัยและคิดมาก มักจะทำอะไรจะเป็นคนที่มีคำถามอยู่เสมอ เป็นคนที่โดนหักหลังบ่อยเป็นคนที่โดนเพื่อนแสดงความเป็นมิตร แต่จริงๆ เข้ามาในฐานะศัตรูเข้ามาเพื่อช่วงชิงผลประโยชน์ คุณเป็นคนที่ค่อนข้างจะคิดเยอะ หลังจากที่พบเจอกับเรื่องราวที่ไม่ควรจะเป็น …

Read More »

5 เรื่องที่ไม่ควรเชื่อศูนย์บริการ อาจเปลืองเงินแบบไม่จำเป็น

เมื่อถึงระยะเช็ครถ ที่ต้องนำรถเข้าศูนย์บริการ เพื่อทำการเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง หรือซ่อมแซมรถ มักจะเจอกับเหตุการณ์ที่พนักงานศูนย์บริการเสนอให้เปลี่ยนอะไหล่ตัวนั้นตัวนี้ หรือเสนอผลิตภัณฑ์หลายอย่าง ซึ่งบางอย่างก็เกินความจำเป็น และคุณภาพก็อาจจะไม่ได้แตกต่างจากร้านข้างนอกเลย แต่คิดในราคาที่สูงกว่า วันนี้เราจึงได้นำ 5 สิ่ง ที่ไม่ควรเชื่อศูนย์บริการ มาให้ทุกคนได้ลองอ่าน และไตร่ตรองดูตามความพอใจของเราเอง 1.น้ำมันเครื่อง:น้ำมันเครื่อง เป็นสิ่งที่ต้องเปลี่ยนตามระยะ ซึ่งส่วนใหญ่ก็มักจะคิดว่า การเปลี่ยนเครื่องที่ศูนย์บริการจะดี และได้มาตรฐานกว่า จึงยอมเสียเงินไปเปลี่ยนน้ำมันเครื่องที่ศูนย์บริการ แต่จริงๆแล้วน้ำมันเครื่องยี่ห้อต่าๆงที่เป็นแบรนด์มาตรฐานที่ผลิตขึ้นมานั้น มีคุณสมบัติเหมือนกัน และไม่ได้มีความแตกต่างกันมากขนาดนั้น ซึ่งหากใครที่อยากจะประหยัดเงินในการเปลี่ยนน้ำมันเครื่อง ขอแนะนำให้เปลี่ยนที่ร้านข้างนอก หรือสามารถเปลี่ยนเองได้ ก็จะประหยัดเงินในกระเป๋าไปได้ 500-1,000 บาทเลยทีเดียว เพราะเราไม่ต้องจ่ายค่าแรงหรือกำไรส่วนต่างให้กับศูนย์บริการ แต่หากเป็นรถยนต์มือ 1 ที่เพิ่งถอยออกมา และยังอยู่ในประกันรถของศูนย์บริการ เราขอแนะนำให้ไปเปลี่ยนที่ศูนย์ตามระยะ เพราะจะมีการเช็กระยะเรื่อยๆ เมื่อเกิดปัญหาเกี่ยวกับเครื่องยนต์ ยังมีสัญญารถอยู่ในประกันอยู่ หากนำรถไปเปลี่ยนที่ร้านข้างนอกหรือเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องเอง ประกันจะขาดได้ แต่หากเป็นรถที่ใช้มาหลายปีแล้ว ไม่ได้อยู่ในประกัน ก็ให้ไปเปลี่ยนที่ร้านข้างนอก หรือเปลี่ยนเอง ช่วยประหยัดค่าแรงไปได้เยอะ 2.น้ำยาล้างหัวฉีด:สังเกตดูว่า เวลาที่ถึงรอบที่เราต้องเอารถไปเข้าศูนย์เพื่อเช็คระยะ มักจะเจอพนักงานขายมาแนะนำ โดยการให้ใส่ …

Read More »

รักตัวเองให้มากอย่าไปคาดหวังกับใครเพราะ‘ตลอดไป’ไม่มีจริง

รักตัวเองให้มากอย่าไปคาดหวังกับใคร เพราะ‘ตลอดไป’ไม่มีจริง เชื่อว่าหลายๆ คนต้องเคยผ่านเรื่องราวของความรักกันมาบ้าง แต่บทสรุปจุดจบของเรื่องความรักอาจแตกต่างกันออกไปบ้างก็สมหวัง บ้างก็ผิดหวังในเรื่องของความรัก สำหรับวันนี้เรามีข้อคิดดีๆ สำหรับแนวคิดในเรื่องความรักของการใช้ชีวิตคู่ มาฝากทุกคน ให้ได้คิดทบทวนกับความรักที่เราเคยมีให้กับคนหนึ่ง แล้วเราได้ความผิดหวังกลับมา แล้วครั้งต่อไปเราควรจะรับมือมันยังไง ลองไปอ่านกันเลยค่ะ รักตัวเองให้มาก อย่าไปคาดหวังกับใคร เพราะคำว่าตลอดไปมันไม่มีจริง รักแท้คืออะไร…? รักตลอดไปมีจริงหรือ…? นิยามความรักของแต่ละคนก็ไม่เหมือนกัน ขึ้นอยู่กับว่าผ่านเรื่องราวความรักหรือ…เคยประสบพบเจอความรักแบบไหนมาบ้าง บ้างก็ว่าความรัก คือการที่เราสองคนมีกันแค่นี้..บ้างก็ว่าความรัก คือการสัญญาว่าจะรักกันตลอดไป..จะความหมายใดก็ตาม ส่วนใหญ่มักเป็นมุมมองที่สวยงาม ประโลมโลก จนลืมไปว่ามนุษย์เรายังอยู่ได้ด้วยเหตุปัจจัยอื่นด้วย ไม่ใช่เพียงแค่ความรักอย่างเดียว…!!บางทีแล้วรักแท้ และคู่แท้อาจจะเป็นแค่การสันนิษฐาน การสรุปรวมเอาแต่ข้อดีและความรู้สึกดี เพราะยังมีความจริงต่อไปนี้ ที่เราต้องเจอไปพร้อมกับความรัก และเป็นสัจธรรมชีวิต…“รักตลอดไปไม่มีอยู่จริง” แต่หลายๆ คนก็ยังตามหา ยังฝันถึง และ ยังตองการ…แต่มนุษย์เราแปลเปลี่ยนตลอดเวลา รักตัวเองให้มาก อย่าไปคาดหวังกับใคร เพราะคำว่าตลอดไปมันไม่มีจริง 1.คนเรามีการเปลี่ยนแปลงทุกวัน..เพียงแค่ไม่กี่นาที ไม่เพียงแต่กายเท่านั้นที่คนเรายังเคลื่อนไหว ใจเราก็ต้องขยับบ้างตามอารมณ์ที่มีต่อสิ่งรอบตัว ใน1 วันเรายังรู้สึกได้เลยว่าตัวเราเคลื่อนไหวไปหลายที่ มีหลายอารมณ์ความรู้สึก พบเจอกับหลายเหตุการณ์ นับประสาอะไรกับอีกคนหนึ่งที่เป็นอีกกายหนึ่งอีกใจหนึ่งนอกเหนือ การควบคุมของเราที่ไม่ใช่เจ้าของทั้งหมด ในวันนี้ที่เรางี่เง่ากับเขาได้ …

Read More »

ใช้รถประจำต้องรู้ 9 สัญญาณรหัสลับจากรถสิบล้อ ส่งซิกให้รู้ก่อนเจอภัย

ใช้รถประจำต้องรู้ 9 สัญญาณรหัสลับจากรถสิบล้อ ส่งซิกให้รู้ก่อนเจอภัย คนใช้รถใช้ถนนคงจะรู้ดีอยู่แล้วว่าทุกวันนี้ มีรถมากมายหลายรูปแบบที่ขับสัญจรไปมา ซึ่งหนึ่งในนั้นก็คือรถบรรทุก รถขนส่งที่มีขนาดใหญ่ตั้งแต่สิบล้อขึ้นไป ถือเป็นรถที่มีมุมอับทำให้มองเห็นวิสัยทัศน์ต่าง ๆ ที่ยากกว่ารถรูปแบบอื่น ดังนั้นรถสิบล้อจึงมักใช้สัญญาณแบบอื่นเข้าช่วยเพื่อเพิ่มความปลอดภัยมากยิ่งขึ้น และวันนี้เรา จะมาบอกทุกคนให้รู้กันว่า 9 รหัสลับ หรือสัญญาณส่งซิกจากรถสิบล้อที่ควรรู้ไว้นั้นมีอะไรบ้าง 1.ระวัง!!:เมื่อไรที่สังเกตเห็นรถบรรทุกคันหน้าให้สัญญาณเป็นลักษณะไฟเลี้ยว ซ้ายที-ขวาที สลับกัน คือเขากำลังส่งสัญญาณบอกให้เราระวัง เพราะเขากำลังจะเบรก ทางข้างหน้าอาจมีด่าน หรือเกิดอุบัติเหตุอยู่ เพราะฉะนั้นให้เราชะลอความเร็ว วิ่งด้วยความเร็วต่ำ และห้ามแซง 2.ให้ทาง:หากเราขับรถตามรถสิบล้อคันอยู่ แล้วรู้สึกว่าเขาวิ่งช้า และต้องการอยากจะแซง หากรถบรรทุกเปิดไฟเลี้ยวซ้ายทั้งที่ไม่มีทางแยก หรือทีท่าจะเลี้ยวแต่อย่างใด นั่นหมายถึงเขากำลังบอกเราว่าทางข้างหน้าปลอดภัย สามารถแซงออกขวาได้ 3.ห้ามแซง:ถ้าเป็นเหตุการณ์เหมือนข้อที่แล้ว ที่เราคิดจะแซงรถบรรทุก แล้วมีสัญญาณไฟเลี้ยวขวากระพริบขึ้นมา นั่นแสดงว่าเขาจะบอกเราเป็นนัย ๆ ว่าห้ามแซง อาจมีโค้ง หรือมีรถสวนมา หรืออาจมีอุปสรรคอยู่ข้างหน้า ไม่ควรที่จะแซง ถ้าแซงอาจทำให้แซงไม่พ้น ให้รอก่อน และเมื่อสิบล้อคันข้างหน้าเห็นว่าทางสะดวกเมื่อไร เขาก็จะเปิดไฟเลี้ยวซ้ายส่งสัญญาณให้เราแซงได้ 4.ของทางหน่อย จะตรงไป:กรณีคุณขับรถตามรถบรรทุกที่จอดรอสัญญาณไฟจราจรตรงสี่แยก …

Read More »

คนที่ใช้แก้วเก็บความร้อนเย็น ไม่รู้วิธีใช้ ใช้ผิดวิธีส่งผลเเน่

บอกได้เลยว่าในยุคนี้ผู้คนมักจะนิยมดื่มเครื่องดื่ม ไม่ว่าจะเป็นของเย็นของร้อนก็ตาม อย่างเช่นชากาแฟ น้ำหวาน ใส่น้ำแข็ง และใช้แก้วที่สามารถเก็บอุณหภูมิได้ หรือที่เรียกว่าแก้วสแตนเลส นำมาเก็บความเย็นและความร้อน แน่นอนว่าเมื่อมีด้านดีแล้วก็จะต้องมีด้านที่ไม่ดีเช่นกัน หากคุณคิดว่าการหันมาใช้แก้วสแตนเลส จะมีความปลอดภัยมากกว่าแก้วพลาสติก เราขอให้คุณได้รับรู้เรื่องนี้เป็นตัวอย่าง มีรายงานทางด้านต่างประเทศได้ออกมาบอกว่า มีผู้ที่ป่วยคนหนึ่ง อายุประมาณ 50 ปี ตลอดระยะเวลาการใช้ชีวิตของเขา เขาแข็งแรงเป็นปกติดี แต่หลังๆมานี่เขารู้สึกว่าหลงหลงลืมลืม สุขภาพและความจำไม่ค่อยดี อยู่ดีๆเขาก็เกิดอาการที่เรียกว่า B R A I N F A R T หรือ ต ด ส ม อ ง นั่นก็คือสภาวะที่เกี่ยวข้องกับอยู่ดีๆก็ลืมเรื่องราวที่นึกถึง เบลอง่าย คิดอะไรไม่ค่อยออก ลืมนู่นลืมนี่อยู่เสมอ ทำอะไรโดยไม่ตั้งใจ เช้าวันนั้นเขาก็ได้ขับรถแล้วก็เกิดเหตุที่ร้านแห่งหนึ่ง ในตอนนั้นเขารู้สึกงงมาก ไม่เข้าใจอะไรเลยว่าเกิดอะไรขึ้นได้อย่างไร เพราะเขาก็ไม่ได้มีอาการง่วงนอนแต่อย่างใดเลย แถมยังรู้สึกกระปรี้กระเป๋าเป็นปกติด้วย แล้วก็คิดว่าทำไมถึงเกิดเรื่องแบบนี้ แต่โชคดีว่าเขาไม่ได้เป็นอะไรมาก …

Read More »